Når en reguleringsplan, det være seg områderegulering eller detaljregulering, skal utarbeides må den som lager planen annonsere at planarbeidet er startet. Annonseringen skal foregå i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. I annonsen skal det fremgå hva som er formålet med reguleringen, og man skal klargjøre hvilket areal planarbeidet skal foregå på.

Berørte parter, som for eksempel naboer, skal også tilskrives med varsel om oppstart av planarbeid. Når det annonseres oppstart av planarbeid vil kun målet med planen være klart. Detaljer vil fremgå på et senere tidspunkt, vanligvis når saken legges ut til offentlig ettersyn.

Oppstart av planarbeid skal også annonseres gjennom digitale medier. Dette gjør at planene som ligger under denne linken kan være både kommunale og private.

Det er mulig å komme med innspill til oppstarten av planarbeidet. Hvor disse innspillene skal sendes skal også fremgå av oppstartsannonsen, eller oppstartsbrev.

Alle oppstartsmeldinger som er annonsert og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive oppstartsmeldinger.


Tags: regulering

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hangargaten 41-53, Nye Vestnes

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for Hangargaten 41-53 på Nye Vestnes i Mandal kommune.

PLANOMRÅDE

Forslag til planavgrensing omfatter Hangargaten 41-53 på Nye Vestnes, og fremgår av kartutsnittet under.

 pdfKartutsnitt

FORMÅL

I kommuneplanen er planområdet avsatt til eksisterende bebygde områder. Området er regulering gjennom detaljregulering for Nye Vestnes, vedtatt 24.05.2012, med endring vedtatt 20.03.2014.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse i inntil 3 etasjer i felt BK2 i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan avsetter området til småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Samlet regulert utnyttelse vil være lik dagens plan.

Kommunen har signalisert at planendringen kan vurderes foretatt som en mindre endring av planen jfr. PBL § 12-14.

UTBYGGINGSAVTALE

Det foreligger godkjent utbyggingsavtale for området.

MERKNADER

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

SPISS Arkitektur & Plan AS, Postboks 151, 4662 Kristiansand innen 15. september 2017.

Spørsmål kan rettes til samme firma ved Svein Erik Bjorvand, tlf.: 997 29 080.

  

Frist 15.09.2017