Når en reguleringsplan, det være seg områderegulering eller detaljregulering, skal utarbeides må den som lager planen annonsere at planarbeidet er startet. Annonseringen skal foregå i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. I annonsen skal det fremgå hva som er formålet med reguleringen, og man skal klargjøre hvilket areal planarbeidet skal foregå på.

Berørte parter, som for eksempel naboer, skal også tilskrives med varsel om oppstart av planarbeid. Når det annonseres oppstart av planarbeid vil kun målet med planen være klart. Detaljer vil fremgå på et senere tidspunkt, vanligvis når saken legges ut til offentlig ettersyn.

Oppstart av planarbeid skal også annonseres gjennom digitale medier. Dette gjør at planene som ligger under denne linken kan være både kommunale og private.

Det er mulig å komme med innspill til oppstarten av planarbeidet. Hvor disse innspillene skal sendes skal også fremgå av oppstartsannonsen, eller oppstartsbrev.

Alle oppstartsmeldinger som er annonsert og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive oppstartsmeldinger.


Tags: regulering

Varsel om oppstart - revisjon av kommuneplanens arealdel

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

Planstrategi for Mandal kommune 2016-2019, vedtatt av bystyret 15.09.16, sier at kommuneplanens arealdel skal revideres. Forslag til planprogram for revisjonen er sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 25.02.17. Planprogrammet skal vedtas av bystyret 20.04.17.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Følgende tema skal utredes: ROS-analyse, arealbehov, fortetting/transformasjon, folkehelse i arealplanlegging, klimatilpasning og overvannshåndtering.

Det ønskes innspill på følgende tema:

  • næringsområder som kan være aktuelle i forhold til ny E39
  • boligområder som kan være aktuelle i forhold til ny E39
  • fiskeri, havbruk, småbåthavner
  • kjerneområder for landbruk
  • mineralforekomster og uttak
  • friluftsliv og grønnstruktur
  • feil og mangler i kart og bestemmelser

Skjema for innspill kan også fås ved henvendelse Tjenestetorvet.

Innspill sendes til eller til Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal, hvor fristen er 15. mai 2017.

Eventuelle spørsmål rettes til Tjenestetorvet eller planavdelingen, Teknisk forvaltning, Mandal rådhus.

 

Frist 15. mai 2017