Når en reguleringsplan, det være seg områderegulering eller detaljregulering, skal utarbeides må den som lager planen annonsere at planarbeidet er startet. Annonseringen skal foregå i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. I annonsen skal det fremgå hva som er formålet med reguleringen, og man skal klargjøre hvilket areal planarbeidet skal foregå på.

Berørte parter, som for eksempel naboer, skal også tilskrives med varsel om oppstart av planarbeid. Når det annonseres oppstart av planarbeid vil kun målet med planen være klart. Detaljer vil fremgå på et senere tidspunkt, vanligvis når saken legges ut til offentlig ettersyn.

Oppstart av planarbeid skal også annonseres gjennom digitale medier. Dette gjør at planene som ligger under denne linken kan være både kommunale og private.

Det er mulig å komme med innspill til oppstarten av planarbeidet. Hvor disse innspillene skal sendes skal også fremgå av oppstartsannonsen, eller oppstartsbrev.

Alle oppstartsmeldinger som er annonsert og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive oppstartsmeldinger.


Tags: regulering

Varsel om oppstart av planarbeid - mindre endring av detaljregulering for B13, Sånum

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres herved oppstart av planarbeid for detaljregulering for B13, Sånum i Mandal.

 pdfPlanområde - B13

Formålet med planarbeidet er å endre reguleringsbestemmelsenes § 2.2 hvor følgende er angitt:

"2.2 Utnyttelsesgrad

Det tillates maks 1 boenhet pluss en sekundær leilighet på inntil 60 m2 per tomt. Utnyttelsesgraden skal maksimalt være %-BRA = 40 % av netto tomt. Utendørs biloppstillingsplasser medregnes ikke i grad av utnytting".

Grad av utnytting angir at utendørs biloppstillingsplasser skal medregnes i beregningsgrunnlaget. Det ønskes derfor å endre siste setning i bestemmelsen gitt over, slik at utendørs biloppstillingsplasser nå medregnes i grad av utnytting. Dette medfører også at utnyttelsesgraden økes fra %-BRA: 40 % til %-BRA: 45%.

Vi ønsker å gjennomføre dette som en mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

MERKNADER

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes via e-post; , eller Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal, innen 18. november 2017.

 

FRIST

18.11.2017