Når en reguleringsplan, det være seg områderegulering eller detaljregulering, skal utarbeides må den som lager planen annonsere at planarbeidet er startet. Annonseringen skal foregå i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. I annonsen skal det fremgå hva som er formålet med reguleringen, og man skal klargjøre hvilket areal planarbeidet skal foregå på.

Berørte parter, som for eksempel naboer, skal også tilskrives med varsel om oppstart av planarbeid. Når det annonseres oppstart av planarbeid vil kun målet med planen være klart. Detaljer vil fremgå på et senere tidspunkt, vanligvis når saken legges ut til offentlig ettersyn.

Oppstart av planarbeid skal også annonseres gjennom digitale medier. Dette gjør at planene som ligger under denne linken kan være både kommunale og private.

Det er mulig å komme med innspill til oppstarten av planarbeidet. Hvor disse innspillene skal sendes skal også fremgå av oppstartsannonsen, eller oppstartsbrev.

Alle oppstartsmeldinger som er annonsert og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive oppstartsmeldinger.


Tags: regulering

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - Mandal Hotel

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3 om detaljregulering, samt § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid så varsler Sweco Norge AS på vegne av Gazza eiendom igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for tomt 02 og 03 med tilhørende områder T3, T5, T6 og T7 samt området 01 mot Buen Kulturhus i gjeldende plan for Nedre Malmø.

PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter i hovedsak kommunens eiendom gnr./bnr. 170/110 og 387, som i dag er regulert til - hotell med tilhørende anlegg, (felles gårdsplass, promenade og avkjørsel). Videre er gnr./bnr. 170/385, avsatt til forretning/kontor/bolig medtatt for å ivareta en helhet i adkomst og parkeringsløsninger. Dette området vil ikke detaljeres ut over felles avkjørsel til parkering.

Planområdet er vist i kartskisse under.

pdfPlanområde - kartskisse

FORMÅL

Arealformålet skal videreføres fra gjeldende reguleringsplan med plan id 138 A, men detaljeres og oppdateres iht. nye lov/forskriftskrav. Omfang i kommuneplanen vil bli nærmere vurdert under planarbeidet. Det varsles også om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, som et tillegg til allerede inngått utbyggingsavtale.

Aktuelle reguleringsformål er; hotell med tilhørende anlegg, felles gårdsplass, promenade og avkjørsel, samt kontor/bolig/forretning). Avgrenset areal for planen vist i kart kan bli redusert.

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2, eller bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning.

MERKNADER

Merknader/uttalelser til planarbeidet sendes skriftlig til:

Abelhus AS, , Høvedmannsveien 47, 4083 Stavanger innen 15.07.2017.

 

Frist 15.07.2017