Varsel om oppstart - revisjon av kommuneplanens arealdel

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

Planstrategi for Mandal kommune 2016-2019, vedtatt av bystyret 15.09.16, sier at kommuneplanens arealdel skal revideres. Forslag til planprogram for revisjonen er sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 25.02.17. Planprogrammet skal vedtas av bystyret 20.04.17.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Følgende tema skal utredes: ROS-analyse, arealbehov, fortetting/transformasjon, folkehelse i arealplanlegging, klimatilpasning og overvannshåndtering.

Det ønskes innspill på følgende tema:

  • næringsområder som kan være aktuelle i forhold til ny E39
  • boligområder som kan være aktuelle i forhold til ny E39
  • fiskeri, havbruk, småbåthavner
  • kjerneområder for landbruk
  • mineralforekomster og uttak
  • friluftsliv og grønnstruktur
  • feil og mangler i kart og bestemmelser

Skjema for innspill kan også fås ved henvendelse Tjenestetorvet.

Innspill sendes til eller til Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal, hvor fristen er 15. mai 2017.

Eventuelle spørsmål rettes til Tjenestetorvet eller planavdelingen, Teknisk forvaltning, Mandal rådhus.

 

Frist 15. mai 2017

 

Tags: kommuneplan arealdel, revisjon