Oppstart av planarbeid for Furulunden

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 2 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

furulunden - planavgrensning

Det meldes om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Furulunden (planID 201704), og prosess for å oppheve gjeldende reguleringsplan for området.

Jf. plan‐ og bygningslovens § 12‐8 og § 12-14, kunngjøres oppstart av arbeid med ny detaljregulering for Furulunden og samtidig prosess for opphevelse av gjeldende reguleringsplan (planID 84).

Det aktuelle planområdet er vist i kartskisse over.

Planarbeidet vil oppdatere gjeldede reguleringsplan for området, og det startes samtidig prosess for om nødvendig å oppheve dagens reguleringsplan for området (PlanID 84) når ny plan er vedtatt. Ny reguleringsplan skal også omfatte delområde PO i sentrumsplan for Mandal.

Formålet med planarbeidet

Sikre bruken av området som friluftsområde i samsvar med dagens bruk. Det er store interesser i området innenfor rekreasjon, landskapsverdier, kulturminner. Parkerings- og trafikkløsninger vil også måtte vurderes i planarbeidet. Dette gjelder særlig ved Bankebrua, innkjøring til Sjøsandsleiren og ved Piren (delområde PO).

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan‐ og bygningsloven § 12‐3 tredje ledd jf.§ 4‐2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Kontakt

Mandal kommune er ansvarlig for utarbeidelsen av planforslaget. Saksbehandler er Anne Kristine Lysestøl

Merknader og opplysninger som er av interesse eller betydning for planarbeidet sendes til  eller til Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal

Frist for innsending av merknader

innen 16. februar 2018