Planer - offentlig ettersyn

I henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven skal alle område- og detaljreguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal annonseres i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. Planene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I denne tiden vil det være mulig å komme med innspill til planforslaget. Disse innspillene vil følge saken til neste politiske behandling.

Forslag til plankart og reguleringsbestemmelser vil ligge i papirutgave på Tjenestetorvet, Mandal Rådhus, i tillegg til at de ligger under gjeldende plan i pdf-format.

Alle planer som ligger ute til offentlig ettersyn og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Tags: regulering