Ytterligere informasjon om temaet "regulering" finner du i lenkene under

Planavdelingen

Vår oppgave er utarbeidelse og saksbehandling av kommuneplanen og reguleringsplaner. Derfor er det viktig for oss å drive både intern og

...

Planer - meldt til oppstart

Når en reguleringsplan, det være seg områderegulering eller detaljregulering, skal utarbeides må den som
...

Planer - offentlig ettersyn

I henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven skal alle område- og detaljreguleringsplaner legges ut
...

Planer - under behandling

Her finner du planer som har vært utlagt til offentlig ettersyn og hvor fristen for innsending av merknader er utgått.


 

Planer til høring

Her finner du de planer hvor det er meldt om oppstart, ligger ute til offentlig ettersyn eller kunngjøring. Det er satt spesifikke tidsfrister

...

Planstrategi

Formålet med å utarbeide planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver som skal startes eller videreføres for å legge til rette for

...

Teknisk forvaltning

Avdelingens hovedoppgaver ligger innenfor byggesak, plansaker og oppmåling.