Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Vedtektene er fastsatt av Bystyret 24. mai 2018 med hjemmel i § 13-7 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.

Eierforhold

Mandal kommune driver skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler: Furulunden, Ime, Frøysland og Holum. Skolefritidsordningen drives etter gjeldende lovverk og retningslinjer vedtatt av bystyret i Mandal.

Målsetting

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, og legge til rette for at barna får innflytelse over egen hverdag. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Styring og ledelse

 • SFO er administrativt underlagt skolen.
 • Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar.
 • SFO skal ha en egen daglig leder med pedagogisk utdanning. SFO-leder er delegert pedagogisk-, personal- og økonomisk ansvar for den daglige driften.
 • Det velges foreldrekontakt for SFO.
 • Daglig leder og foreldrerepresentant har møte- og uttalerett i skolens samarbeidsutvalg når saker angående SFO behandles.

Opptak

 • Mandal kommune, ved den enkelte SFO, er opptaksmyndighet. Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass i SFO er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved enkeltvedtak som gjelder SFO er kommunens klagenemd klageinstans.
 • SFO ved den enkelte barneskole gir tilbud til barn fra 1.- 4. trinn. Kommunens SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn er lokalisert på Furulunden skole. Elever med særskilte behov forstås som elever som går på Skriverhaven, eller som gjennom sakkyndig vurdering har blitt anbefalt Skriverhaven, men der foreldre/foresatte har valgt dette bort til fordel for den offentlige nærskolen. Kommunen kan i tillegg, i enkelte tilfeller, der hvor det foreligger en sakkyndig uttalelse, gi SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn etter en individuell vurdering ut fra helsemessige og sosiale behov. Behovet for oppsyn av voksne må vektlegges.
 • Opplæringsloven gir ikke alle barn rett til plass i SFO. Søknader kan avslås dersom flere barn enn det er plass til oppfyller opptakskriteriene. Da vil kommunen prioritere de yngste barna foran de eldre. Dersom elever er like gamle, vil eventuelt barn med særskilte behov prioriteres. For andre barn vil prioritering kunne avgjøres ved loddtrekning.
 •  Søknadsfrist for opptak er 1. mars hvert år. Søknad sendes elektronisk på fastlagt skjema.
 • Opptaket gjelder inntil plassen sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.
 • Hovedopptaket skjer om våren, med suppleringstiltak i løpet av skoleåret.
 • Som hovedregel vil det kun bli gitt plass til barn ved den aktuelle skolen.
 • Ferie- og fridager: Det er særskilt påmelding til skolens ferie- og fridager. Påmelding skjer skriftlig, er bindende, og leveres SFO-leder.
  Påmeldingsfrister:
  • Høstferie: 1.september.
  • Juleferie: 15.november
  • Vinterferie: 15.januar
  • Påske: 15.februar
  • Fridager etter påske og fram til skoleslutt: 1.april
  • Sommerferien: 1.mai

Oppsigelse

 • Oppsigelse eller endring av oppholdstid skal skje skriftlig, og leveres SFO-leder.
 • Ved oppsigelse eller reduksjon av oppholdstid betales det for inneværende måned og påfølgende måned.
 • Dersom barna tas ut etter 15. mars, må man betale for plassen ut juni måned.
 • Oppsigelse for kommende skoleår må være SFO-leder i hende innen 1.mai hvert år.
 • Plassen kan benyttes i oppsigelsesperioden.

Bemanning

I tillegg til SFO-leder består bemanningen av fagarbeidere/assistenter. SFO har en veiledende bemanningsnorm på 15 barn per voksen. Ved SFO-tilbud til elever med særlig behov for tett voksenoppfølging, vil likevel rektor med utgangspunkt i faglig skjønn kunne ha en samlet bemanning som innebærer en større voksentetthet enn veiledende bemanningsnorm tilsier. Dette vil kun være aktuelt når økt bemanning er nødvendig for å sikre forsvarlig tilsyn og nødvendig sikkerhet i SFO.

Betaling

 • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av bystyret. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og inngår ikke i de faste oppholdssatsene. 
 • Det betales for 11 måneder i året, med lik fordeling på alle månedene.
 • Betalingen inkluderer ett måltid pr dag. På undervisningsfrie dager vil barna få to måltider.
 • Kjøp av ekstradager: Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe ekstra dager på ordinære skoledager. 
 • Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) kan skolefritidsordningen ilegge foreldre/foresatte ekstra betaling på kr 100,-.
 • Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon på 15 % ved to eller flere barn. Avslaget beregnes på det/de yngste barnet/barna.

Åpningstider/ tilbud

 • SFO gir tilbud fra kl. 06.30 til 16.30.
 • Barn kan få tildelt plass to, tre, fire eller fem dager pr. uke.
 • Personalet har fem planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt. Om sommeren holder SFO stengt i fire uker. SFO er dessuten stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag etter kl. 12.00.
 • Ved færre enn fem innsøkte barn i ferie- og fridager på en enkelt SFO vil det kunne gis skolefritidstilbud ved annen SFO i samme skoleklynge (Holum/Ime og Frøysland/Furulunden)

Leke- og oppholdsareal

 • SFO benytter skolelokalene og skolens uteområder til sine aktiviteter

Annet

Bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven om alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring gjelder også i SFO.

 • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me