Informasjonsbrosjyre - melding om eiendomsskattetakst og beregning av eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

""

I løpet av denne uka vil eiere av faste eiendommer (med unntak av verk, bruk og annen næring) i Mandal kommune få et informasjonsbrev fra kommunen om eiendomsskatten. Dette sendes ut samtidig som eiendomsskattelisten legges ut til offentlig gjennomsyn.

Informasjon til boligeiere med boligverdi (formuesgrunnlaget hentet fra skatteetaten)

Mandal kommune innfører fra og med 2014 eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. Bystyret har vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier som grunnlag av eiendomsskatten

Klage til skatteetaten på boligverdi

Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du kontrollere de opplysningene skatteetaten har om din bolig:

  • Primærareal (P-areal)
  • Byggeår
  • Boligtype.

Disse faktaopplysningene finner du under "Grunnlag for likningsverdi" på s. 2 i selvangivelsen for 2012. Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du sende en begrunnet klage
til skatteetaten. Det gjelder også om du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi.

Klagefrist:

Skatteetatens klagefrist er 6 uker fra skattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn. Skattelisten er offentlig fra 18. juni 2014

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedr. Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig

Kontakt:

Skatteetaten - tlf. 800 80 000


Informasjon til eiere av boliger på landbrukseiendommer, fritidseiendommer og til boligeiere hvor kommunen ikke har fått boligverdi fra skatteetaten

Fra 1. januar 2014 skriver Mandal kommune ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med unntak av verk og bruk og annen næringseiendom. 

I tillegg til informasjonsbrosjyren som sendes ut, inneholder brevet et skjema som viser hvordan vi har beregnet taksten for eiendommen din. Dette skjemaet er også skatteseddelen
for 2014.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker. Skattelistene er offentlige og tilgjengelig for alle fra 18. juni 2014, og ligger på Tjenestetorvet i Rådhuset.

Eiendom med flere eiere

Detaljert melding om takst og skatt sendes sammen med denne brosjyren til én eierrepresentant. Det samme gjelder for skatteseddelen.

På eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om eiendomsskattetaksten og skatteberegningen. Gi beskjed til kommunens eiendomsskattekontor eller til Tjenestetorvet
hvis dere ønsker en annen eierrepresentant og/eller regningsmottaker.

Klage til kommunen på eiendomsskattetaksten

Klagen skal være skriftelig. 

  • Merk klagen tydelig med gårds- og bruksnummer. Eventuelt også feste- og seksjonsnummer.
  • I tillegg må du huske å oppgi telefonnummer du treffes på.
  • Merk alle vedlegg like tydelig.
  • Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil bør det som utgangspunkt legges fram godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Saksbehandling av klagen

Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke går klagen automatisk videre til klageutvalget. Klageutvalget kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst.

Klagefrist

Fristen for klage er satt til 8. august 2014 for de boliger hvor eiendomsskatten er basert på taksering

Kontakt:

Postadresse: Mandal kommune ved Eiendomsskattekontoret, Postboks 905, 4509 Mandal
E-post:
Telefon: 38 27 30 00


Faktura på eiendomsskatt

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten, så skal fakturaen betales. Dette kommer fram bl.a. av eiendomsskattelovens § 25. Ved medhold i klagen, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

 

 

Tags: eiendomsskatt

Politiske møter

11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret
25 apr 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
16 mai 2018 | 09:00 - | Planutvalget
23 mai 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
24 mai 2018 | 17:00 - | Bystyret