Utarbeiding av reguleringsplaner

i kategorien Reguleringsplaner Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

illustrasjon reg.plan

På denne siden beskrives forventninger og krav Mandal kommune har til utarbeiding av reguleringsplaner, til både prosess og plandokumenter. Det gis også henvisninger til maler, retningslinjer, vedtekter, betalingsregulativ og andre relevante styringsdokumenter Teknisk forvaltning etterfølger i planprosessen.

Hva skal leveres når?

Oppstartsmøte

Pbl § 12-8 stiller krav om oppstartsmøte. For at administrasjonen skal ha et best mulig grunnlag for å gi tidlige tilbakemeldinger og innspill i en planprosess ber vi om at følgende informasjon og materiale leveres minst 14 dager før planlagt oppstartsmøte:

 • Skisser/illustrasjoner av ønsket tiltak, inkl. kart med ønsket planavgrensning.
 • Eksisterende plansituasjon, samt grunnkart og flyfoto/fotografier.
 • Informasjon/presentasjon av prosjektet: Formål, størrelse, omfang.
 • Aktuelle tema/problemstillinger for området. Sett i lys av kommuneplanens retningslinjer for hvilke problemstillinger som skal belyses i reguleringsplanen.
 • Eventuelt annet materiale (se for øvrig utfyllende sjekkliste)

Forslagsstiller skal etter oppstartsmøtet varsle oppstart av planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, etter § 12-8 i Pbl. Varslet skal orientere om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål som skal etableres. Dersom administrasjonen har vurdert og kommet frem til at planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning (Pbl. § 5) skal planprogrammet sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner senest samtidig med varsel om oppstart. Varselet sendes også til Mandal kommune v/Teknisk forvaltning med liste over mottakere. Reguleringsarbeidet skal kunngjøres i minst 1 avis med annonse, og på kommunens hjemmeside. I Mandal kommune behandles vanligvis alle oppstarter av planarbeid politisk i Planutvalget.


Førstegangsbehandling i Planutvalget før offentlig ettersyn

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Sjekkliste som kan leveres med resten av plandokumentene ligger i menyen til høyre. Plannavn og plannummer skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter. Kommunens minstekrav til dokumentasjon er listet her:

 • Plankart i egnet format og målestokk (pdf) og i henhold til Miljøverndepartementets veileder
 • Reguleringsbestemmelser – pdf og word format
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (pdf og word format)
 • Tilfredsstiller tekniske krav til digitale plandata 
 • Prinsippskisser, illustrasjoner/3D montasjer og snitt
 • Eventuelt utstikking i terreng må også være foretatt etter avtale med planavdelingen


Offentlig ettersyn

 • Reviderte dokumenter i henhold til Planutvalgets vedtak ved førstegangsbehandlingen


Annengangsbehandling

 • Reviderte dokumenter etter innspill/merknader i forbindelse med offentlig ettersyn
 • Regulants kommentar på innsendte merknader


Etter vedtak av plan

 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf og SOSI-format.
 • Kommunen sender over kunngjøringsannonse til Lindesnes avis, med 3 ukers klagefrist.
 • Vedtatt plan med eventuell endringer leveres i pdf etter klagefristen.


Bruk følgende e-post adresse ved innsending av planmateriale:

Plandokumentenes form og innhold

Plankart

Plankartet skal konstrueres etter Kommunal og moderniseringsdepartementets veiledere. Les mer om dem her

Disse veilederne er basert på SOSI standarden. Les om SOSI-standarden her

Vedlagt sjekkliste er ment som en kort rettledning til å utforme digital arealplan som imøtekommer kommunens krav. Ved oversendelse av digital arealplan skal utfylt sjekkliste vedlegges.

Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til nevnte standarder. Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.

Reguleringsbestemmelser

Bruk samme kapittelinndeling/ struktur og om mulig samme formuleringer som i vedlagte mal for reguleringsbestemmelser. De bestemmelsene som ikke er aktuelle kan strykes.

Planbeskrivelse

Hvor omfattende en planbeskrivelse vil være avhengig av størrelse på planområdet og kompleksitet i planforslaget. Planbeskrivelsen skal i hovedsak kunne beskrive og/eller vurdere relevante problemstillinger knyttet til ansvarsoppgaver nevnt i pbl § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Enkle planer vil med få konfliktpunkter ha enklere planbeskrivelse enn planer med mange formål, byggeområder eller mange konfliktpunkter. Følgende skal uansett være en del av planbeskrivelsen: 

 1. Sammendrag
 2. Bakgrunn
 3. Planprosessen
 4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet/gjeldende plan)
 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
 6. Beskrivelse av planforslaget
 7. Virkninger av planforslaget.
  Her beskrives og vurderes virkninger av gjennomføring av planen. Det skal redegjøres for oppfølgning av kravene i kap. II i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.
 8. Konsekvensutredning.
  For planer som skal ha konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger skal denne tas inn i planbeskrivelsen.
 9. Avsluttende kommentar.

Innkomne merknader med regulants kommentarer sendes inn som eget vedlegg med resten av plandokumentene.

Sjekklister

Ved innsending av planforslag til førstegangsbehandling skal det legges ved en sjekkliste som viser at viktige momenter i planen er vurdert.

ROS- analyse

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering skal fylles ut og følge reguleringsplanen. Dersom planen hjemler tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser, må det i planbeskrivelsen, og eventuelt også i bestemmelsene, defineres tiltak som reduserer risikoen.

Vedlegg

Gebyr

Eksterne lenker

Overordnede føringer

Stedsutvikling

Byggsøk

Universell utforming

Tags: regulering bolig og eiendom