Innbyggerinitiativ - kan fremmes elektronisk

i kategorien Individ og samfunn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

På min sak kan du fremme forslag til bystyret og samle inn underskrifterMandals innbyggere har rett til å fremme forslag til Mandal Bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Med et tilstrekkelig antall underskrifter kan du stille krav til å få din sak behandlet i bystyret.

Mandal kommune har nå innført ordning med elektronisk innbyggerinitiativ - e-initiativ. E-initiativ gir deg ikke bare muligheten til å fremme din sak, men du kan også samle underskrifter til saken elektronisk. 

Skriverhaven

i kategorien Lek i Mandal Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Skriverhaven lekeplass - lekeapparatMidt i byens kjerne, rett ved rådhuset finner du Skriverhaven. Denne parken besto i sine praktdager av en rekke alléer, labyrinter, karpedammer, lysthus og blomsteranlegg. Heldigvis er store deler av parken godt bevart, og byr på ro og fred, men også lek og moro for de minste. 

Lindesnesregionen Næringshage

i kategorien Næring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

""

Lindesnesregionen Næringshage sin visjon er å "gi næring til vekst i Lindesnesregionen".

I praksis vil det si at de skal gi gründere og resten av næringslivet i regionen best mulige forutsetninger for vekst. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal.

De gir gründere gir veiledning, blant annet i forhold til å skrive forretningsplan og valg av selskapsform. De arrangerer også ulike kurs for gründere og kjenner godt til de støtteordninger som finnes.


Mer om deres tjenester for gründere kan du lese på nettsiden deres www.narigshagen.no

Klagebehandling av byggesak

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Lokalinformasjon

Tiltakshaver, nabo eller andre som er berørt av en sak, kan klage på hele eller deler av vedtaket i saken.


KRITERIER

Klagefristen er 3 uker, beregnet fra den dagen vedtaket kommer i posten. Brevet må være postlagt innen disse 3 ukene (jmf. forvaltningslovens § 29).
Klagen må være skriftlig og brevet må undertegnes av den som vil klage.

DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER

Dersom vedtaket i saken endres som følge av klagebehandlingen har klageren i noen tilfeller mulighet til å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket (jf. forvaltningslovens § 36). Dette gjelder i hovedsak kostnader til bruk av advokat.

BEHANDLING

Klagen sendes eventuelle andre parter (tiltakshaver, nabo eller lignende) til uttalelse, og saken vil deretter bli tatt opp til ny vurdering. Leder teknisk forvaltning eller Planutvalget kan omgjøre tidligere vedtak på grunn av opplysninger i klagen og gjøre et nytt vedtak i en sak. Hvis en slik sak legges fram for Planutvalget til behandling, vil man få tilsendt kopi av saksframstillingen som utarbeides av leder/saksbehandler ved teknisk forvaltning. Man vil få skriftlig beskjed om når saken behandles.

Hvis den nye behandlingen ikke fører til en endring av vedtaket, vil saken bli sendt fylkesmannen til endelig avgjørelse. Saker vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg og avslag med hjemmel i vegloven, vil bli sendt kommunens klagenemnd til sluttbehandling.

Behandling av en klagesak vil nødvendigvis måtte ta en del tid.

MERKNADER

Utsettelse med å på begynne byggearbeidene (utsatt iverksetting)

Selv om det er klagerett på vedtaket, kan godkjente byggearbeider og avløpsanlegg vanligvis påbegynnes umiddelbart etter at tillatelse er gitt. For saker der Planutvalget har gitt dispensasjon eller prinsippgodkjent søknaden, vil leder/saksbehandler ved Teknisk forvaltning måtte gi en formell tillatelse før arbeidene kan igangsettes.

Arbeider som utføres før klagefristen er utgått, gjøres på eget ansvar. En nabo eller andre som blir berørt av saken, kan be om at de godkjente arbeidene ikke igangsettes før klagen er endelig avgjort (jm. forvaltningslovens § 42).

Byggesak over disk (BOD)

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Med byggetillatelse over disk (BOD) ønsker Mandal kommune å tilby rask og effektiv service ved behandling av byggesaker. Ordningen bygger på samarbeid og tillit mellom kommune og søker, og forutsetter at søknaden er utarbeidet av et kvalifisert og rutinert søkerforetak.

Bygge i strandsonen

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen (målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann).
Skulle en likevel ønske dette, må det søkes om dispensasjon. Dette er fastslått i Plan- og bygningslovens § 1-8 .

Bygge i bevaringsområde

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Folder bevaringFørste "bevaringsplan" kom i 1984, gjeldende for Mandal sentrum. Denne ble i 2006 avløst av ny reguleringsplan for sentrum, mens den ennå gjelder for bevaringsområdet i Kleven. Kommunen har også bevaringsplaner for bla. Farestad-Rosnes, Tregde sentrum, Holum, Eskeland og Hillesund.

Klikk på bildet for å lese veilederen for bevaringsområdene i Mandal

Boplikt i Mandal - hva betyr det?

i kategorien Eiendom Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

ByggI Mandal kommune er det valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i husene hele året. 

Men hva betyr dette i praksis for deg som skal forholde deg til dette? Vi vil her gi deg en liten forklaring til hva du har å forholde deg til ndg boplikten i Mandal.

Aktuelle skjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet (rosa skjema) - ordinære overdragelser

Egenerklæring konsesjonsfrihet (grønt skjema) - landbrukseiendommer


 

Beregning av areal på loft

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

MÅLEVERDIGHET:

Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,90 m og bredden er på minst 0,60 m. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering m.m. 


Figur 1 - illustrasjon minste tillatt høyde og breddeDelen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 m uten for høyde 1,90 m. (se figur 1). Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner (for eksempel hanebjelker, steg).

 

 


Figur 1 Minste tillatte høyde og bredde for måleverdig areal


Figur 2 - eksempel på måleverdig arealVed såkalte "falske hanebjelker", dvs. hanebjelker som ikke er nødvendig del av takkonstruksjonens statiske system, skal takhøyden regnes fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjon (se figur 2).  

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Figur 2 Eksempel på måleverdig areal (Hanebjelkene er her ikke del av takkonstruksjonens statiske system)

MERKNAD:
Bruk av denne definisjonen avpasses til forskriftskrav og bygningsfunksjon. Ved beregning av BRA – bruksareal – er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdige pr. plan selv om de ikke har gulv.

Måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold.

(Kilde: Areal- og volumberegning av bygninger - Norsk Standard NS 3940:2007)

Krav til situasjonsplan

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Som grunnlag for å tegne situasjonsplan kreves utsnitt av kommunens eiendomskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Disse kan fås ved henvendelse til Tjenestetorvet, eller ved utskrift fra Mandal kommunes kartsystem.

KartKLIKK HER FOR Å GÅ TIL KARTET VÅRT

 • Kartene skal være påført gårds- og bruksnummer, dette gjelder også for naboeiendommene. Eiendommer som det er sendt nabovarsel til skal markeres på kartet. Fortrinnsvis skal også høydekoter vises. Kartene leveres i 1 eksemplar.
 • Byggets plassering skal inntegnes nøyaktig, og møneretning på tak skal framgå. Avstand fra veggliv til nabogrenser påføres. Som hovedregel skal vegglivet tegnes inn. Dersom omrisset av bygningen er vist med takflaten på kartet, må vegglivet stiples på situasjonsplanen. Samme krav gjelder for tilbygg og påbygg.
 • Er bygninger revet eller skal rives, skal dette markeres på situasjonskartet med REVET/SKAL RIVES.
 • Atkomst til tomten skal vises. Eventuell ny avkjørsel skal anmerkes særskilt. Bredde og siktlinjer skal være påført. Utenomhusarealet skal tegnes inn med viste biloppstillingsplasser, samt tilstrekkelig areal for snuplass. Eventuell garasjeplassering skal vises.
 • Avstand mellom bygninger skal fremkomme.
 • Støttemurer i forbindelse med terrengbearbeidelse skal tegnes inn, samt skjæringer og fyllinger. For støttemurer må det søkes særskilt etter PBL § 93 nr. a. Se kommunens blankett nr. 72-0556.
 • Større terrengforandringer skal inntegnes med eksisterende koter vist med heltrukken strek og fremtidige koter med stiplet strek.
 • Eventuell forslag om deling av tomt må inntegnes.

Ved søknad som omfatter flere boenheter og ved innredning av loft, kan det også være påkrevd å tegne inn forslag til felles utearealer som f.eks. lekeplass, oppholdsareal, tørkeplass, søppelkasser, sykkelstativ og private gang- og kjøreveger, jfr. PBL § 69.

Krav til tegningsmateriale

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 • Tegningene som vedlegges søknaden, skal være i målestokk 1:50 eller 1:100, de skal være fagmessig utført, og leveres i 1 eksemplar.
 • Større tegninger skal være brettet til A4 format, inkludert en 2,5cm bred heftekant, slik at tittelfeltet, som alltid skal plasseres i nedre høyre hjørne, kommer opp.
 • I tittelfeltet skal det oppgis gårds og bruksnummer, adresse, tegningens innhold, målestokk, dato, og den ansvarlige for tegningenes telefonnummer og signatur.

PLANTEGNING:
Plantegninger av alle etasjer skal vises. Bygningens yttermål og ytterveggens tykkelse skal være angitt. Bruken av samtlige rom (f.eks. kjøkken, soverom osv.) med anvisning av rømningsveier må tydelig fremkomme. Udefinerte benevninger på rom, slik som "Eventuelt" og "Disponibelt" aksepteres ikke. Bruksareal for hver etasje skal oppgis. Dette gjelder for både gammel og ny del av bygning ved til- og påbygg.

Ved innvendig forandring i eksisterende bygning må det innleveres plantegning av hele etasjen der forandringen finner sted. Forandringen må tydelig fremgå. Alle rom på planen skal være benevnt med rommenes bruk, og etasjen skal være angitt.

Ved innredning av dusj/WC-rom skal plassering av klosettskål, vask, badekar og dusj være vist.

FASADETEGNING:
Ved nybygg skal tegning av alle fasader foreligge. På disse skal terrenglinjer ut fra fasadene tegnes inn. Både dagens terreng, og fremtidig planert terreng skal framgå. På tomter hvor det er store høydeforskjeller må det i tillegg innsendes profiler.

Ved ombygging, til- og påbygg av eksisterende bygning skal forandringen være tydelig markert og målsatt. Bygningen skal være uttegnet i sin helhet. Ved vindusutskiftning må det legges ved tegning av eksisterende og ny fasade.

SNITTEGNING:
Fri høyde i etasjene skal markeres tydelig. Takvinkelen skal være påført. Det samme skal møne- og gesimshøyde.

På snittegningen (eller fasadetegningen) skal forslag til høyde på topp fundament/topp grunnmur angis entydig. For søknadspliktige tiltak, med krav om ansvarsrett for plassering, skal denne angis i meter over havet, med 1 desimal. For mindre, meldepliktige tiltak, skal høydeforskjell i forhold til eksisterende bebyggelse oppgis. Endelig høyde på topp fundament/topp grunnmur vil bli bestemt av kommunen i godkjennelsen.