Krav til parkering

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

I kommuneplanen for 2015-2027, pkt. 2.8 beskriver vi kommunens krav til antall bil- og sykkeloppstillingsplasser for forskjellig type bebyggelse.

PARKERING (PBL §§ 11-9 NR. 5 OG 28-7) >>

 1.  Parkeringskrav er angitt for følgende soner, som vist på kart under: Indre sentrum, Ytre sentrum og Ytre sone. 
 2. parkeringssone
 3. Ny parkeringsplasser i Indre sentrum

  I Indre sentrum skal nye parkeringsplasser etableres i større fellesanlegg, fortrinnsvis i fjellanlegg eller under bakken.
 4. Plassering av parkeringsplasser

  Parkeringsplasser skal i utgangspunktet opparbeides på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet. Dette arealet skal maksimalt befinne seg 300 meter fra den boenheten, eller maksimalt 300 meter fra det næringsarealet som utløser parkeringskravet.
  Formell avkjørselstillatelse til parkeringsområdet er et krav. Avstand mellom parkeringsplass på tinglyst areal i nærmiljøet og den boenheten eller det næringsarealet som utløser kravet, skal måles i gangavstand langs offentlig vei til innkjørsel til parkeringsarealet.
 5. Krav til parkeringsplasser iht. tabell:

  • I felles parkeringsanlegg skal det være plasser med løsning for standard lading av EL-bil. Disse plassene skal være tilgjengelige for alle brukere av anlegget.
  • For andre typer bygg og arealbruk/anlegg enn opplistet i tabell, for eksempel barnehage, institusjoner, hoteller, restauranter gjelder samme krav som for kontor, industri og lager.

  BygningstypeIndre sentrumYtre sentrumYtre sone
  Boenheter <80 m² 1 (2) 1,25 (1) 1,5 (1)
  Boenheter >80 m² 1 (3) 1,5 (2) 2 (2)
  Forretning 2 (2) pr. 100 m² 2 (2) pr. 100 m² 2 (2) pr. 100 m²
  Kontor/industri/lager 1 (2) pr. 100 m² 1 (2) pr. 100 m² 1 (2) pr. 100 m²
  Serviceanlegg/ferieleiligheter 1,5 1,5 1,5
  Hytte/fritidsbolig 2 2 2
  Idrettsanlegg 0,2 pr. tilskuerplass 0,2 pr. tilskuerplass 0,2 pr. tilskuerplass
  Båtplasser     1/6 pr. båtplass *
 6. * Unntak for dette kravet når båtplassene er knyttet til bakenforliggende boligeiendommer. Arealberegning basert på bruksareal (BRA) i Norsk Standard 3940. Tall i parentes gjelder for sykler.
 7. Parkeringskrav ved store/komplekse saker

  For svært store og/eller komplekse saker må parkeringskravet vurderes konkret i plan-/ byggesaken. Blant annet bygg i kategorien skoler, idrettshaller, forsamlingshus, kollektivknutepunkt og lignende krever slik særskilt vurdering.
 8. Tilleggskrav ved næringsareal og publikumsbygg

  For næringsareal og publikumsbygg skal det være avsatt areal for scootere, mopeder, MC osv. Behov og areal vises i forbindelse med godkjenning av utomhusplan i byggesak.
 9. Krav til Universelt utformede parkeringsplasser

  For alle typer arealbruk gjelder følgende minimumskrav:
  • 0-5 parkeringsplasser: Ingen krav til universelt utformede plasser.
  • Mer enn 5 parkeringsplasser: 8 % av parkeringsplassene skal være universelt utformet, minimum 1 plass.
  • Størrelse på universelt utformet parkeringsplass skal være 4,8x6 meter.
 10. Unntak fra pkt. c)

  Dersom det ikke er mulig å opparbeide parkeringsplasser for bil på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet, kan det inngås skriftlig avtale med Mandal kommune (MK) for å sikre det nødvendige antall plasser.

  For boliger og næringsbygg, som i avtale med MK får anledning til å benytte frikjøpsordning fra parkeringsbestemmelsene, kreves innbetaling av fastsatt frikjøpssum pr p-plass. Pris for kjøp av slik rettighet fastsettes av MK. Innbetalte midler på frikjøpsordningen settes på eget fond. Fondets oppsparte midler kan kun benyttes til etablering av nye p-plasser/p-anlegg i sentrum av Mandal.

 Les også:

Kommuneplanen 2015-2027