Åpning av hverdagsrehabilitering

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

hverdagrehabilitering skilt01.02 og 02.02 var det åpning av Hverdagsrehabilitering som ny kommunal helse og omsorgstjeneste i sone Sentrum og sone Holum. 
Hverdagsrehabilitering er nå igangsatt i alle fire soner i enhet for hjemmebaserte tjenester: sone Vestnes, sone Ulvegjelet, sone Sentrum og sone Holum.

Situasjonsrapport for Helse og omsorg

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

phoca thumb m gamle hender
Hvor godt driver Mandal kommune sine helse- og omsorgstjenester – og hva må gjøres for å bli bedre? Nå foreligger en rapport som sier noe om dette. Det er bystyret som har bestilt en omfattende gjennomgang av hvordan det drives i dag, og hva som må til for å møte framtidas behov.

Vannets hardhet - oppvaskmaskin

i kategorien Tekniske tjenester Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv

Det er ofte spørsmål om vannets hardhet i forbindelse med at folk kjøper oppvaskmaskin, og lurer på om de må bruke avherdingsmidler i denne. Normalt vil man da spørre om vannets
hardhet i tyske odH. Ut ifra de verdier vi har for kalsium og magnesium i behandlet vann, vil hardheten ligge ganske stabilt på omkring 2,3 odH.

Området 2 – 5 odH kalles ”bløtt vann” og krever normalt ingen avherding!

Støy og høy lyd ved bruk av musikkanlegg - Støyreglement

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Høy lyd kan føre til ulike helseskader og må reguleres. Støyreglementet for Mandal kommune vedrørende bruk av musikkanlegg ble endret i tråd med politivedtekter av 2013.

Hvem gjelder dette for?

Alle som bruker lydforsterkningsanlegg, både inne og ute. Konserter, festivaler, virksomheter som treningssentre, diskoteker, restauranter og liknende av midlertidig eller permanent art. 
Regelverket må sees i forhold til samlet støy fra samme geografiske område. Restaurantene rundt Hestetroa må sees på som en enhet, tre restauranter langs elva som en enhet og andre arrangementer som selvstendige enheter.

Hvordan måles lyd/støyen?

Lyder er sammensatt av mange ulike frekvenser. Det er laget en veiekurve A som etterlikner hørselens følsomhet og ofte brukes når lydens styrke skal bestemmes for mellomsterke lyder. For sterke lyder blir hørselen mer lik på alle frekvenser og da er det laget en C veiekurve. 
En viser til oversikt i slutten av denne artikkelen med forklaring av ulike målemetoder. 

Grenseverdier for støy i forbindelse med beskrevet aktivitet i Mandal kommune skal være som følger:

Publikumsområdet (uavhengig av antall arrangementer)

  Lp, Aeq, 30 min. Lp, Cpeak
Varslingsgrense 92 dB 130 dB
Absolutt grense 99 dB 130 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.

Støygrenser i forhold til antall arrangementer pr år og varighet pr døgn

For inntil 6 arrangementer pr år er grenseverdier angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden).

  1-6 dager pr år og <2t/døgn 1-6 dager/år og > 2t/døgn
Dag kl. 07-19* Lp, Aeq, 30 min ≤80 dB Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB
Kveld kl. 19-23* Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB
Natt kl. 23-07* Lp, AFmax ≤55 dB  

* I perioden 15. mai til 15.september har Mandal bystyre definert ”kveld” til kl 24 og ”natt” til kl. 2400 til kl. 0600.

Flere enn 6 arrangementer pr år settes det krav til hvordan lydnivået oppleves inne hos naboene både i eget bygg og i bebyggelse til støyfølsomt bruk (se over).

Lp, A, T 25 dB
Lp, AFMax 27 dB
Lp, Cmax 47 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende veiledning og presiseringer.

Mandal kommune kan unntaksvis ved spesielle arrangementer gi dispensasjoner i forhold til angitte tidsangivelser.

Det lovmessige grunnlaget for dette reglement er hjemlet i ”FOR 2003-04-25 nr 486 Forskrift om miljørettet helsevern”
Forskriften gjør det klart at ”Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene etterleves.” Om nødvendig kan kommunen etter denne forskriften kreve at virksomhetene utfører
målinger for å dokumentere at gjeldende støygrenser overholdes. Støymålinger må utføres av profesjonelt firma i forhold til veilederens angitte målemetoder i ulike situasjoner. 

Forklaring av målemetoder/betegnelser:

  • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,A,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvens innholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter.
  • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lden for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg for kveld / natt.
  • Det C-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,C,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et C-veiefilter.
  • Daglig støyeksponeringsnivå LEX,8h er A-veid tidsmidlet lydnivå for en arbeidsdag normalisert til 8 timer. Målestørrelsen brukes i arbeidsmiljøsammenheng for vurdering av hørselsrisiko.
  • A-veid maksimalt lydnivå Lp,AFmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med A-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms. Dette er den vanligste måten å angi maksimalt lydnivå på.
  • C-veid maksimalt lydnivå Lp,Cmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med C-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms.
  • Toppverdi av C-veid lydtrykknivå Lp,Cpeak er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt over en bestemt tidsperiode med tids - konstanten PEAK. Med PEAK måles det absolutt høyeste lydnivået. Målestørrelsen brukes mye i arbeidsmiljøsammenheng for å forebygge hørselskader på grunn av kortvarige høye lydnivåer, impulslyd.

Alarmtelefon for barn og unge -116111

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

116111

Alarmtelefonen er åpen når barnevernets kontorer er stengt. Telefonen er åpen mellom kl.15.00-08.00 på hverdager og er ellers døgnåpen hele året – i helger og på hellig- og fridager.

 

 

 

Å ringe Alarmtelefonen 116111 er gratis.
Den kan også kontaktes per e-post:  eller sms: 47 71 61 11.
 
Nettside: www.116111.no

Bakvakt i Barnevern Sør

I helger fra fredag ettermiddag kl 15.00 til mandag morgen kl 07.00 har ansatte i Barnevern Sør bakvakt. Denne bakvakten er knyttet opp mot politiet.

Det er slik at dersom politiet i sitt arbeid kommer over familier med barn og unge hvor de trenger bistand fra barneverntjenesten, så har de et telefonnummer de kan ringe.

Skolerute 2017/2018

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

phoca thumb m skoleelev
Selv om vi bare har kommet litt uti det nye året, så er skoleruten for neste skoleår allerede ferdig. Så nå er det bare å finne frem kalenderen og starte planleggingen.........

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende

i kategorien Næring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Logo SkatteetatenKurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Informasjon til våre avlastere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunevåpenHøyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker.