Informasjon til våre avlastere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunevåpenHøyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker.

Du slipper å søke om frikort for helsetjenester

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

helsenorge

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Forebygging av vold i nære relasjoner

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

forside vold forebyggingLindesnesregionen har utarbeidet en ny veileder "Forebygging av vold i nære relasjoner".

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!
Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold.

 

 

 

 

Visste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

 • over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre
 • mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner
 • ca 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold
 • mellom 1273 -3820 personer har (som barn eller ungdom) vært / eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep.
Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

En dag kan noen trenge at akkurat du ser

Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.
Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

Nyttige snarveier

www.bufdir.no/Barn utsatt for vold i familien

www.taushettarliv.no/statistikk

www.krisesenter.com

www.reddbarna.no/fakta om overgrep

Ny avtale for servering på Buen

i kategorien Arbeid Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Her ses Tom Erik Tørresvold og Jørn Stigen (Tørrsti AS) med kontrakten og håndtrykket med Alfred Solgaard, som representant for Buen kulturhus. Vebjørn Sands portrett av Børre Knudsen overvåker det hele fra sin plass i Galleri Buen denne uken.Her ses Tom Erik Tørresvold og Jørn Stigen (Tørrsti AS) med kontrakten og håndtrykket med Alfred Solgaard, som representant for Buen kulturhus. Vebjørn Sands portrett av Børre Knudsen overvåker det hele fra sin plass i Galleri Buen.Tom Erik Tørresvold og Jørn Stigen i Tørrsti AS startet 1. januar 2017 på sin nye kontrakt med Buen servering. De har de siste årene stått for all servering i og rundt Buen kulturhus, og er derfor godt kjent i lokalene både for ansatte og besøkende.

Skal du bygge innenfor flomsonen i Mandal sentrum?

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

oversvømmelse benkI forbindelse med flere arealplansaker i Mandal har det kommet opp spørsmål om hvordan klimaendringene vil virke inn på flomfaren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foretatt nye beregninger med tanke på 200-årsflom.

Dette påvirker deg som skal bygge på eiendom plassert innenfor flomsonen i Mandal sentrum, og setter noen krav til hvor mange høydemeter over havet du må ha for å kunne bygge.

Krav til skilt, reklame

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

I kommuneplanen for 2015-2027, pkt. 2.7 beskriver vi kommunens krav til skilt, reklameinnretninger, bannere og liknende.

FASADER, SKILT OG REKLAME (PBL 11-9 NR. 5)>>

 1. Må du ha tillatelse for å sette opp skilt/reklame?

  Skilt, reklameinnretninger, bannere og liknende kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter lovens §21-1 i). Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
 2. Skiltplan

  Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
 3. Områder hvor det ikke er tillatt med reklameskilt

  I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameskilt.
 4. Skilt i nærhet av vei eller i LNF-område

  Skilt, bortsett fra offentlig vegskilt, og reklame eller annen reklameinnretning tillates ikke oppsatt innenfor byggegrense mot vei, eller i områder som i henhold til kommuneplanen er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder.
 5. Krav til utforming av skilt i bevaringsverdige områder

  I områder med antikvariske interesser eller som er regulert til ”spesialområde - bevaring”, eller som hensynssone ”bevaring”, gjelder følgende bestemmelser:
  • Det tillates ikke selvlysende skilt.
  • Skilt skal harmonere med fasaden på bygningen.
  • Fasadeskilt skal primært plasseres på forretningsfasaden nær dør eller vinduer til angjeldende virksomhet.
  • Belysning av fasader og skilt er ikke tillatt.
  • Enkel punktbelysning av virksomhetsskilt er tillatt.
  • Det tillates lysende virksomhetsskilt på fasader direkte tilknyttet Bryggegata.
 6. Reklame i sentrale byområder

  I sentrale byområder tillates ikke frittstående reklameinnretninger.
 7. Reklame i boligområder

  I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene/naboene.
 8. Lysreklame

  Lysreklame tillates kun i områder som er regulert til forretning/næring, og ligger utenfor områder med antikvarisk verdi som nevnt i punkt e).
 9. Hvordan skal skiltene se ut? Formingskriterier:

  • Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelser. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.
  • Skilt og reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene på annen måte.
  • Skilt må ikke plasseres på møne, takflater, takutstikk eller gesims.
  • Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke.
  • For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt mot hver gatefasade.
  • Det må ikke oppføres skilt/ reklameinnretninger som etter kommunens vurdering virker unødig dominerende.
 10. Skilt/reklame på glassflater/vindu

  Disse bestemmelsene gjelder også når skilt/reklame monteres på glassflater/vindu.
 11. Produkt/fremmedreklame

  Oppsetting av produkt-/fremmedreklame er normalt ikke tillatt, men kommunen kan tillate oppsetting av produkt-/fremmedreklame dersom den er en del av egenreklamen og ikke er dominerende i forhold til egenreklamen.

Les også:

Kommuneplanen 2015-2027

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

vaksinering
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Influensavaksine?

i kategorien Helsetjenester Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

lege og pasientØnsker du å være rustet for influensasesongen, er oktober og november tiden for vaksinering.  Du må ta kontakt med din fastlege for vaksine. Vaksinekontoret i Mandal kommune har ikke anledning til å sette vaksiner i år

Nytt telefonnummer til din lokale legevakt - 116117

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

LRMS logo

Det blir i dag; 28. september innført nytt telefonnummer til legevakten for kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. 

Nummeret 116117 er et nasjonalt legevakt-nummer som gir deg kontakt med nærmeste legevakt, uansett hvor i landet du befinner deg.