ABT - Avdelingen for behovsvurdert tjenestetildeling

Mandal kommune innførte høsten 2013 en bestiller- utførerorganisering innen helse og omsorgstjenesteområdet. Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling (ABT) er bestilleren i modellen og de ulike tjenestestedene er utførerne.

ABT har i hovedsak ansvaret for saksbehandlingen innen Helse- og omsorgstjenesteloven, mottar søknader på de ulike tjenestene og fatter enkeltvedtak.
Avdelingen har i tillegg funksjonen som "koordinerende enhet" for kommunens habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, samt det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan(IP).

Navn Stilling Telefon Mobil
ABT - avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling 38273000
Margrethe Garmann Konstituert avdelingsleder 902 70 217

Tags: helsetjeneste, hjemmehjelp, korttidsplass avlastning langtidsplass rehabilitering individuell plan helse og omsorg organisasjon habilitering hjemmesykepleie støttekontakt