Barnevern Sør

Kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral har etablert en felles barnevernstjeneste under navnet Barnevern Sør. Oppstart for barnevernsamarbeidet var 1. oktober 2008. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Mandal kommune som vertskommune.

Åpent alle hverdager fra kl. 0800 til 1500. Resepsjonen hos barneverntjenesten har åpent fra 10:00 til 14:00.

Barnevernvakten kan kontaktes ved behov for hjelp før 0800 og etter 1500 pluss helger og høytider - tlf 116111


Samarbeidskommunene har delegert sin myndighet innen barnevernsområdet til Barnevern Sør som består av til sammen ca 25 årsverk. Formålet med samarbeidet er å skape en best mulig barneverntjeneste for kommunenes innbyggere, og sikre en god kvalitet på tjenesten. Et større fagmiljø styrker den totale kompetansen. Barneverntjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid.

Etter norsk rett er det biologiske foreldre som har ansvar for barn og unges omsorg. Barneverntiltak kan bare iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det. Det betyr at barneverntiltak kan iverksettes når barn og unge har et behov utover det som barn i alminnelighet har. Det gis føringer i lovgivningen om at hjelp skal gis så tidlig at varige problemer kan unngås. Barneverntiltak kan iverksettes også mot foreldres og barnets/den unges egen vilje. Barneverntiltak kan iverksettes overfor barn i alderen 0 - 18 år og kan opprettholdes til den unge har fylt 23 år. Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og samarbeider således nært med helsestasjon, barnehage og skole, samt andre kommunale og statlige instanser med ansvar for barn og unge.

Barneverntiltak kan inndeles i to hovedkategorier: hjelpetiltak og plassering utenfor hjemmet. Hjelpetiltak dreier seg om ulike former for tiltak mens barnet bor i hjemmet, og er rettet mot barnet og foreldrene. Plassering utenfor hjemmet dreier seg om tiltak hvor barnet/den unge er plassert i institusjon eller i fosterhjem.

Navn Stilling Telefon Mobil
Marit Helberg Langeland Konstituert avdelingsleder 91784236

Tags: barnevern helse og omsorg Barne- og familievern fosterhjem organisasjon adopsjon