Omsorgstilbud for enslige mindreårige

Kommunen opprettet i 2011 avdeling for enslige mindreårige flyktninger, med to boliger for å ivareta omsorg for de enslige mindreårige som blir bosatt i kommunen. I 2016 etableres en ny avdeling for enslige mindreårige under 15 år.

Bosetting i EM skjer på bakgrunn av vedtak i bystyret. Gjennom omsorgstilbudet får ungdommene mulighet til å forberede seg på en selvstendig tilværelse og ei god framtid i Norge.

Avdelingene for enslige mindreårige samarbeider med Barnevern Sør. Andre samarbeidspartnere er Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) og BUF-etat region Sør.

Navn Stilling Telefon Mobil
Bolig for enslige mindreårige - Leirvika 94526498 94526499
Bolig for enslige mindreårige - Skjebstad 94508864 94508865
Kristin Jæger Avdelingsleder - Booppfølging - EM 98688731
Kari Slettan Konstituert avdelingsleder EM Ung 90183232

Tags: helse og omsorg integrering organisasjon enslige mindreårige bosetting av flyktninger