Barnehageenheten

 

Barn leker

Barnehageenheten har ansvaret for drift og etablering av kommunale barnehager.

Enheten har godkjennings-, tilsyns- og veiledningsansvar overfor private barnehager og utbyggere av private barnehager. Det er barnehageenheten sitt hovedansvar å påse at alle barn med rett tilbys barnehageplass. Videre er det pålagt enheten å føre kontrollregister for barn som går i barnehage, til bruk for NAV som utbetaler kontantstøtte.

Alle barnehagene har innført nasjonal maksimalpris. Det gis søskenmoderasjon i alle barnehagene.

Det er samordnet hovedopptak i Mandal kommune med søknadsfrist 1. mars hvert år. Utover dette kan det søkes barnehageplass hele året.

Navn Stilling Telefon Mobil
Torill Hinna Enhetsleder - barnehageenheten 38273030 951 73 836
Tove Mydland Rådgiver 466 22 387

Tags: organisasjon