PPT

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. Tjenesten er lovpålagt og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. Arbeidsfeltet vårt er knyttet til barnehage, grunnskole og voksenopplæring.

Tjenesten:

Tjenesten er gratis, og vi jobber tverrfaglig og tverretatlig, dvs at vi samarbeider med f.eks. lege, helsesøster, sykehus og barnevern.

PPT gir barn og foresatte råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole.

PPT utreder barns behov, gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak i barnehage og skole. Det kan dreie seg om vansker knyttet til lesing og skriving, språk og taleutvikling, fagvansker, ulike typer funksjonshemninger, og trivsel og adferd. Tjenesten er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Navn Stilling Telefon Mobil
PPT - kontorsted 38273000
Karina Konsmo Leder - Mandal PPT 38272786

Tags: PPT organisasjon