Økonomi

Økonomisjefen for kontoret har ansvaret for kommunens økonomiforvaltning og utarbeiding av tertialrapporter og økonomiplan.
Hun er leder av økonomikontoret som er en stabsfunksjon.

Ansvarsområder 

Økonomiavdelingens oppgaver og ansvar omfatter regnskapsføring for Mandal kommune samt flere kommunale og interkommunale selskap. Dette omfatter utfakturering, registrering av innkomne fakturaer, oppfølging og innfordring kommunale krav, nasjonal regnskapsrapportering (KOSTRA), registrering og avstemming av transaksjoner mot bankkontoer osv. Avdelingen har videre ansvar for avleggelse av årsregnskap og oppfølging av likviditet og gjeldsforvaltningen for Mandal kommune. 

Økonomikontoret har et særskilt ansvar knyttet opp mot avleggelse av lovpålagte planleggings- og styringsdokumenter som økonomiplan, års- og perioderapporter.

Skal du sende faktura til kommunen? 

Innenfor områdene regnskap og økonomi har avdelingen et opplærings- og veiledningsansvar overfor hele virksomheten. Økonomiavdelingen skal på vegne av rådmannen påse at kommunens internkontroll på økonomi- og regnskapsområdet fungerer tilfredsstillende.

Navn Stilling Telefon Mobil
Wenke Nome Økonomisjef 38273000 47648060

Tags: budsjett økonomi organisasjon regnskap