Personalavdelingen

Personalavdelingen består av åtte medarbeidere innen områdene personal og lønn.

Vi har det overordnede ansvaret for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dialogen med stab og enhetene er sentralt i dette arbeidet. Videre har vi ansvar for rett lønn til rett tid til rett person, refusjoner og for gjennomføring av alle typer lokale lønnsforhandlinger.

Til stab og enhetene kan vi tilby spisskompetanse på tolking av lov- og avtaleverk, lokale reglementer og retningslinjer, tilsettingsarbeid, personalsaker, pensjonsordning og personforsikring. Vi kan veilede i arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering. Vi gir generell rådgivning innen lønn, fravær, personal- og organisasjonsutvikling. Videre bidrar vi med koordinering av kommunens lærlinger, kompetanseutvikling for ledere og merkantile, prosjektarbeid og prosessarbeid. Vi arbeider ut fra en målsetting hvor lederne i Mandal kommune skal være dyktige på å ivareta sine personalressurser til beste for innbyggere og brukere av tjenestene.

Personalavdelingen skal bidra til at stab og enheter:

  • Gir de ansatte utfordringer
  • Lar respekt og åpenhet prege alle arbeidsplasser
  • Gir bevisst utvikling av medarbeidere
  • Skaper gode dialoger
  • Ha eierforhold til kommunens mål og visjon
  • Arbeide med å minske avstanden mellom «de og vi»

Personalavdelingen har et spesielt fokus på inkluderende arbeidsliv, nærværsarbeid og på heltid. Vi har en dedikert prosjektleder tilsatt i prosjekt HELTid som jobber for mer heltid som igjen vil kunne gi økt nærvær og bedre tjenester til brukerne.

Navn Stilling Telefon Mobil
Siren Vetnes Johannessen Avdelingsleder - personalsjef 38273000 90576972

Tags: organisasjon