Nytt telefonnummer til din lokale legevakt - 116117

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

LRMS logo

Det blir i dag; 28. september innført nytt telefonnummer til legevakten for kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. 

Nummeret 116117 er et nasjonalt legevakt-nummer som gir deg kontakt med nærmeste legevakt, uansett hvor i landet du befinner deg.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

vaksinering
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Du slipper å søke om frikort for helsetjenester

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

helsenorge

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Informasjon til våre avlastere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunevåpenHøyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker.

Støy og høy lyd ved bruk av musikkanlegg - Støyreglement

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Høy lyd kan føre til ulike helseskader og må reguleres. Støyreglementet for Mandal kommune vedrørende bruk av musikkanlegg ble endret i tråd med politivedtekter av 2013.

Hvem gjelder dette for?

Alle som bruker lydforsterkningsanlegg, både inne og ute. Konserter, festivaler, virksomheter som treningssentre, diskoteker, restauranter og liknende av midlertidig eller permanent art. 
Regelverket må sees i forhold til samlet støy fra samme geografiske område. Restaurantene rundt Hestetroa må sees på som en enhet, tre restauranter langs elva som en enhet og andre arrangementer som selvstendige enheter.

Hvordan måles lyd/støyen?

Lyder er sammensatt av mange ulike frekvenser. Det er laget en veiekurve A som etterlikner hørselens følsomhet og ofte brukes når lydens styrke skal bestemmes for mellomsterke lyder. For sterke lyder blir hørselen mer lik på alle frekvenser og da er det laget en C veiekurve. 
En viser til oversikt i slutten av denne artikkelen med forklaring av ulike målemetoder. 

Grenseverdier for støy i forbindelse med beskrevet aktivitet i Mandal kommune skal være som følger:

Publikumsområdet (uavhengig av antall arrangementer)

  Lp, Aeq, 30 min. Lp, Cpeak
Varslingsgrense 92 dB 130 dB
Absolutt grense 99 dB 130 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.

Støygrenser i forhold til antall arrangementer pr år og varighet pr døgn

For inntil 6 arrangementer pr år er grenseverdier angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden).

  1-6 dager pr år og <2t/døgn 1-6 dager/år og > 2t/døgn
Dag kl. 07-19* Lp, Aeq, 30 min ≤80 dB Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB
Kveld kl. 19-23* Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB Lp, Aeq, 30 min ≤75 dB
Natt kl. 23-07* Lp, AFmax ≤55 dB  

* I perioden 15. mai til 15.september har Mandal bystyre definert ”kveld” til kl 24 og ”natt” til kl. 2400 til kl. 0600.

Flere enn 6 arrangementer pr år settes det krav til hvordan lydnivået oppleves inne hos naboene både i eget bygg og i bebyggelse til støyfølsomt bruk (se over).

Lp, A, T 25 dB
Lp, AFMax 27 dB
Lp, Cmax 47 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende veiledning og presiseringer.

Mandal kommune kan unntaksvis ved spesielle arrangementer gi dispensasjoner i forhold til angitte tidsangivelser.

Det lovmessige grunnlaget for dette reglement er hjemlet i ”FOR 2003-04-25 nr 486 Forskrift om miljørettet helsevern”
Forskriften gjør det klart at ”Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene etterleves.” Om nødvendig kan kommunen etter denne forskriften kreve at virksomhetene utfører
målinger for å dokumentere at gjeldende støygrenser overholdes. Støymålinger må utføres av profesjonelt firma i forhold til veilederens angitte målemetoder i ulike situasjoner. 

Forklaring av målemetoder/betegnelser:

  • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,A,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvens innholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter.
  • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lden for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg for kveld / natt.
  • Det C-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,C,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et C-veiefilter.
  • Daglig støyeksponeringsnivå LEX,8h er A-veid tidsmidlet lydnivå for en arbeidsdag normalisert til 8 timer. Målestørrelsen brukes i arbeidsmiljøsammenheng for vurdering av hørselsrisiko.
  • A-veid maksimalt lydnivå Lp,AFmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med A-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms. Dette er den vanligste måten å angi maksimalt lydnivå på.
  • C-veid maksimalt lydnivå Lp,Cmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med C-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms.
  • Toppverdi av C-veid lydtrykknivå Lp,Cpeak er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt over en bestemt tidsperiode med tids - konstanten PEAK. Med PEAK måles det absolutt høyeste lydnivået. Målestørrelsen brukes mye i arbeidsmiljøsammenheng for å forebygge hørselskader på grunn av kortvarige høye lydnivåer, impulslyd.

Balansegruppa i Mandal

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

balansegruppe samlet i aktivitetDa var årets første balansegruppe avsluttet etter 8 uker med styrke- og balansetrening. Gruppen har fått opplæring i ernæring, medisin, boligtilrettelegging, brannforebygging, velferdsteknologi og fysisk aktivitet.

Gruppa har vært en flott gjeng hvor alle har blitt fysisk sterkere og lært mye. Nå er de klar til egeninnsats fremover!

På bildet:
Mona Håland, Grethe Sperb, Ragnhild Bratgjerd, Sylvia Bredesen, Ammy Berg Eriksen og fysioterapeut Anne Kari Fosshaugen