Krav til skilt, reklame

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

I kommuneplanen for 2015-2027, pkt. 2.7 beskriver vi kommunens krav til skilt, reklameinnretninger, bannere og liknende.

FASADER, SKILT OG REKLAME (PBL 11-9 NR. 5)>>

 1. Må du ha tillatelse for å sette opp skilt/reklame?

  Skilt, reklameinnretninger, bannere og liknende kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter lovens §21-1 i). Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
 2. Skiltplan

  Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
 3. Områder hvor det ikke er tillatt med reklameskilt

  I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameskilt.
 4. Skilt i nærhet av vei eller i LNF-område

  Skilt, bortsett fra offentlig vegskilt, og reklame eller annen reklameinnretning tillates ikke oppsatt innenfor byggegrense mot vei, eller i områder som i henhold til kommuneplanen er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder.
 5. Krav til utforming av skilt i bevaringsverdige områder

  I områder med antikvariske interesser eller som er regulert til ”spesialområde - bevaring”, eller som hensynssone ”bevaring”, gjelder følgende bestemmelser:
  • Det tillates ikke selvlysende skilt.
  • Skilt skal harmonere med fasaden på bygningen.
  • Fasadeskilt skal primært plasseres på forretningsfasaden nær dør eller vinduer til angjeldende virksomhet.
  • Belysning av fasader og skilt er ikke tillatt.
  • Enkel punktbelysning av virksomhetsskilt er tillatt.
  • Det tillates lysende virksomhetsskilt på fasader direkte tilknyttet Bryggegata.
 6. Reklame i sentrale byområder

  I sentrale byområder tillates ikke frittstående reklameinnretninger.
 7. Reklame i boligområder

  I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene/naboene.
 8. Lysreklame

  Lysreklame tillates kun i områder som er regulert til forretning/næring, og ligger utenfor områder med antikvarisk verdi som nevnt i punkt e).
 9. Hvordan skal skiltene se ut? Formingskriterier:

  • Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelser. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.
  • Skilt og reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene på annen måte.
  • Skilt må ikke plasseres på møne, takflater, takutstikk eller gesims.
  • Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke.
  • For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt mot hver gatefasade.
  • Det må ikke oppføres skilt/ reklameinnretninger som etter kommunens vurdering virker unødig dominerende.
 10. Skilt/reklame på glassflater/vindu

  Disse bestemmelsene gjelder også når skilt/reklame monteres på glassflater/vindu.
 11. Produkt/fremmedreklame

  Oppsetting av produkt-/fremmedreklame er normalt ikke tillatt, men kommunen kan tillate oppsetting av produkt-/fremmedreklame dersom den er en del av egenreklamen og ikke er dominerende i forhold til egenreklamen.

Les også:

Kommuneplanen 2015-2027

Tags: Byggesak bolig og eiendom bevaring parkering skilt