Dispensasjon

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Dersom tiltaket ikke er i tråd med plan- og bygningsloven, kommuneplanen eller reguleringsplan kan det søkes om dispensasjon.

En eventuell dispensasjonssøknad må være skriftlig og grunngitt, jfr. § 19-1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. § 19-2.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Dispensasjonssøknaden bør sendes sammen med søknad om tiltak.

SKJEMA:

Tags: Byggesak