Bygge i strandsonen

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen (målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann).
Skulle en likevel ønske dette, må det søkes om dispensasjon. Dette er fastslått i Plan- og bygningslovens § 1-8 .

Lokalinformasjon

Forbudet gjelder også deling av eiendom, salg eller bortleie av ubebygd del av eiendom. Forbudet gjelder dessuten også ved vesentlig endring av eksisterende bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning i 100-metersbeltet.

Forbudet gjelder ikke i områder som omfattes av reguleringsplan som tillater bygging, eller områder som i kommuneplanen er lagt ut til byggeområder eller områder for råstoffutvinning.

Strandområdene har nasjonal interesse, og det skal derfor vises stor varsomhet med å gi dispensasjon i disse områdene. Det vises i denne sammenheng til bl.a. Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand der regjeringen vil stanse nedbygging av strandsonen. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn er oppfordret til å føre en streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensiering i retningslinjene, der vernet gjøres strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.

Det kan når det foreligger særlige grunner dispenseres fra forbudet. 
Dispensasjonen må her vurderes opp i mot hensynet bak byggeforbudet i strandsonen:

  • Landskapsvern (Det bebygde preget sett fra sjøen må ikke øke av tiltaket).
  • Allmennhetens ferdsel (Tiltaket må ikke ytterligere hindre allmennhetens ferdsel i strandsonen)
  • Det biologiske mangfold (Det at arter dør og nye dannes er en følge av evolusjonen. I dag ser vi likevel at arter forsvinner langt hurtigere enn det som kan anses naturlig. Det er derfor viktig at et tiltak ikke foringer livsmiljøet for planter og dyr i strandsonen)

Skal særlige grunner for dispensasjon foreligge, er det en forutsetning at ingen av de tre hensynene bli skadelidende.

Tags: Byggesak