Klagebehandling av byggesak

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokalinformasjon

Tiltakshaver, nabo eller andre som er berørt av en sak, kan klage på hele eller deler av vedtaket i saken.


KRITERIER

Klagefristen er 3 uker, beregnet fra den dagen vedtaket kommer i posten. Brevet må være postlagt innen disse 3 ukene (jmf. forvaltningslovens § 29).
Klagen må være skriftlig og brevet må undertegnes av den som vil klage.

DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER

Dersom vedtaket i saken endres som følge av klagebehandlingen har klageren i noen tilfeller mulighet til å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket (jf. forvaltningslovens § 36). Dette gjelder i hovedsak kostnader til bruk av advokat.

BEHANDLING

Klagen sendes eventuelle andre parter (tiltakshaver, nabo eller lignende) til uttalelse, og saken vil deretter bli tatt opp til ny vurdering. Leder teknisk forvaltning eller Planutvalget kan omgjøre tidligere vedtak på grunn av opplysninger i klagen og gjøre et nytt vedtak i en sak. Hvis en slik sak legges fram for Planutvalget til behandling, vil man få tilsendt kopi av saksframstillingen som utarbeides av leder/saksbehandler ved teknisk forvaltning. Man vil få skriftlig beskjed om når saken behandles.

Hvis den nye behandlingen ikke fører til en endring av vedtaket, vil saken bli sendt fylkesmannen til endelig avgjørelse. Saker vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg og avslag med hjemmel i vegloven, vil bli sendt kommunens klagenemnd til sluttbehandling.

Behandling av en klagesak vil nødvendigvis måtte ta en del tid.

MERKNADER

Utsettelse med å på begynne byggearbeidene (utsatt iverksetting)

Selv om det er klagerett på vedtaket, kan godkjente byggearbeider og avløpsanlegg vanligvis påbegynnes umiddelbart etter at tillatelse er gitt. For saker der Planutvalget har gitt dispensasjon eller prinsippgodkjent søknaden, vil leder/saksbehandler ved Teknisk forvaltning måtte gi en formell tillatelse før arbeidene kan igangsettes.

Arbeider som utføres før klagefristen er utgått, gjøres på eget ansvar. En nabo eller andre som blir berørt av saken, kan be om at de godkjente arbeidene ikke igangsettes før klagen er endelig avgjort (jm. forvaltningslovens § 42).

Tags: Byggesak