Brøyting og strøing i Mandal kommune

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

kommunevåpenMandal kommune ved Bydrift har ansvar for brøyting og strøing av ca. 163 kilometer med veier, gater, fortau og gang/sykkelveier. I tillegg vintervedlikeholder vi for skoler og institusjoner i kommmuen.

Vinteren har meldt sin ankomst og brøytetraktorene står klare for å brøyte og strø. Mandal Bydrift har ansvar for vintervedlikehold av sentrumsområdene, men har også avtale med private om brøyting og strøing for andre områder av Mandal. Alle disse står i vakt/beredskapsordning, og vi vektlegger kort responstid når vi kaller ut mannskapene for brøyting og strøing.

I tillegg har vi en oppsynsfunksjon som kontinuerlig vurderer mulighetene for nedbør i form av snø, og utsiktene for is og glatte veier. De bruker også mye tid på å være rundt i kommunen, for å kunne vurdere de lokale forholdene.

Mandal bydrift opplever å få en god del henvendelser på vakttelefonen under og etter snøfall, og vi er takknemlige for å få innspill til forbedring av vår tjeneste. Vi forstår at mange har behov for ryddige og trygge veier – og at behovet kan oppleves akutt for den det gjelder når det er glatt eller når snøen laver ned.

Avdelingen har høyt fokus på å holde oss godt orientert om vær- og føresituasjonen og vi gjør til enhver tid så godt vi kan med å holde veiene i god stand. Derfor har det ikke så stor hensikt å melde fra til kommunen dersom gata di ikke er ryddet for snø eller ikke er strødd – vi er på vei, men får ikke tatt alt på en gang, og håper på forståelse for det. Skulle det likevel være slik at situasjonen er alvorlig på en eller annen måte, så kan kommunen selvsagt kontaktes.

KONTAKTINFORMASJON:

 • Tjenestetorvet på telefon 38 27 30 00
 • E –post:
 • Vakttelefon 99 16 40 00 – 01.11.2016 – 31.03.2017 for vintervedlikehold
 • Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, eller riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Hva brøytes først?

Vi prioriterer brøyting og strøing slik:

 1. Bussveier og gang­/sykkelveier.

 2. Samleveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)

 3. Adkomstveier/boligveier

Når brøytes det?

 • Brøyting blir igangsatt etter vurdering - bl.a. på bakgrunn av prognose for mengde/type nedbør og forventet temperaturutvikling, samt når på døgnet nedbøren kommer. I tillegg vil det være store lokale forskjeller i kommunen.
 • Bydrift arbeider kontinuerlig med å optimalisere bruken av de ressurser vi har til rådighet for vintervedlikehold. Samtidig har vi en klar målsetting at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige for våre innbyggere.

Hvordan brøyter vi?

 • Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang-­ og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes. Adkomst-/boligveiene blir vanligvis først åpnet/ryddet med brøyteskjær før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

 • Mange av adkomst-/boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Bydrift gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det gjør seg mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Bydrift følger her veilovens § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

 • Bydrift har god oversikt over hvilke veier og steder hvor behovet for strøing er størst (bakker, foran kryss, G/S-stier, buss-trasèer og andre vanskelige partier). Vi har ikke som målsetting å strø alle veier i kommunen. Det må påregnes at områder som ikke har forannevnte «utfordringer» ikke blir strødd.

 • Bydrift har satt ut en rekke strøkasser på steder hvor det erfaringsmessig er behov for dette. Disse etterfylles jevnlig. Er det behov for flere kasser ta kontakt med Bydrift i ordinær arbeidstid.

 • Bydrift har lager av strøsand på Doneheia 45. Her kan publikum få strøsand til «eget bruk». Dette er gratis. Henvendelse direkte i ordinær arbeidstid.

Hvis det blir brøyteskader?

 • Brøyteskader på gjerder, hekker og annet kan forekomme, selv om vi har hatt et fåtall av disse. Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller aktsom opptreden. Erstatningskrav sendes til kommunen. (e-post: ). Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne med bilde også. Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

 • Alle fylkesveier/riksveier (og G/S-stier langs disse) er Statens vegvesens ansvar.

Hva er ditt ansvar?

 • For at brøytetraktorene skal komme fram og veien skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveier.
 • Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.

 • Snø fra brøyting blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler og du er selv ansvarlig for å fjerne dette.

 • Du kan ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.

 • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

 Noen praktiske vintertips:

 Til sist en oppfordring. Nedbør i form av snø og temperaturforhold/nedbør som resulterer i glatte veier, varsles tidlig og med stor sannsynlighet. Forbered deg derfor på disse forholdene med f.eks.:

 • at du legger om til vinterdekk/piggdekk tidsnok

 • at du har brodder for hånden dersom du er litt "usikker på glatta"

 • at du tenker igjennom hvor du parkerer – benytt gjerne andre P-plasser dersom du har vanskelige bakker opp eller ned til boligen din

 • at du har strøsand tilgjengelig

 • at du er ute i god tid – det er ikke sikkert vi rekker å åpne adkomstveien tidsnok.

Les også:

Hvem kan du kontakte for brøyting av private veier?

Tags: bolig og eiendom vei veibrøyting