Langtidsplass i institusjon | Sykehjem

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

SKJEMA


Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Målgruppe:

Personer som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp for å opprettholde liv og helse.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for oppholdet
 • Mottaker gir tilbakemelding til avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Langtidsopphold i institusjon gis når ambulerende helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig
 • Helse- og omsorgstjenester i hjemmet skal være vurdert eller utprøvd.

Kostnader:

 I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 3

Formål:

Gi nødvendig helsehjelp

Lovgrunnlag:

 •  Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav c., plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Tags: helsetjeneste, helse og omsorg