Rehabilitering

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

Helsefremmende og forebyggende tjenester for å øke mestring og kunne bo hjemme lengst mulig.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne

SKJEMA


Tjenesten rehabilitering kan organiseres på ulike måter:

 • I eller utenfor hjemmet
 • I eller utenfor institusjon.

Målgruppe:

 • Personer med fysisk eller kognitiv funksjonssvikt etter akutt skade eller sykdom
 • Personer med fall i fysisk funksjonsnivå der intervensjon kan gi bedring.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for tjenesten
 • Mottaker gir tilbakemelding til avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende.

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Søker må være medisinsk utredet og ha potensial for bedring
 • Søker må være motivert til egeninnsats for å oppnå målet med tjenesten
 • Søker må ha mentale ressurser til å motta informasjon og respondere på instruksjon
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig.

Kostnader:

I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 4

Pasienten betaler selv utgifter til medisiner og engangsutstyr under oppholdet.

Formål:

Helsefremmende og forebyggende tjenester for å øke mestring og kunne bo hjemme lengst mulig.

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.5, Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav a., helsetjenester i hjemmet
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.6 bokstav c., plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Fra Prop. 91L:

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Tags: helse og omsorg