Veileder til søknad om deling

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Denne er under revidering.

Kontakt Tjenestetorvet og be om situasjonskart, liste over naboer og gjenboere til eiendommen med planopplysninger. Vi er behjelpelige med skjemaer for nabovarsling samt søknadsskjema.

Påfør nabovarslingsskjema at eventuelle merknader/protester sendes tiltakshaver. Alternativt kan du gå runden til naboene og få deres underskrift på skjemaet. Det er god skikk å legge ved kopi av ferdig opptegnet situasjonsplan til naboene. 

 Komplett søknad om deling skal inneholde:

 • Søknad undertegnet av hjemmelshaver, helst på søknadsskjema Nr 5801 fra Sem og Stenersen. Dette kan kjøpes i bokhandelen, eller fås ved henvendelse til Tjenestetorvet. Søknaden skal undertegnes av samtlige hjemmelshavere. Det må opplyses hvem kommunens korrespondanse skal rettes til. Benyttes en fullmektig som ikke er advokat må det legges ved fullmakt.
 • Søknaden må opplyse om antall bolig-enheter både i eksisterende og planlagt bebyggelse.
 • Dersom adkomst eller ledninger berører andre grunneiere må det i følgebrev redegjøres for, og helst dokumenteres, at nødvendige rettigheter foreligger.
  • Dette kan gjøres ved bekreftelse fra vedkommende grunneiere om godkjenning av de konkrete vei/lednings-planen og at rettighetene senere kan tinglyses.
 • Situasjonsplan over eiendommen i målestokk 1:500 eller 1:1000 med inntegnet delelinje, foreslått hus- og garasje-plassering, avkjørsel, parkerings- og snuplassareal for samtlige parseller, inklusive gjenværende del.
 • Det er orientert om avkjørsel- og parkeringskrav på siste side. Samtidig skal det gå frem at eventuelle kvalitetskrav (se under) er tilfredsstilt.
 • Kommunens situasjonskart, ikke eldre enn 1 år, skal benyttes.
 • Bekreftelse på at naboer er varslet. Dette kan gjøres både ved kvittering fra postverket på rekommandert sending og/eller ved personlige underskrifter på nabovarslingsskjema.
 • Teknisk forvaltning forbeholder seg retten til å kreve ytterligere dokumentasjon.

 

Hva betyr sikring av vei, vann og avløp?
Krav om vannforsyning og sikring av adkomst og avløp er nedfelt i plan- og bygningslovens §§ 65 og 66.
Du skal i søknaden beskrive hvordan disse forholdene tenkes løst. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres, som typisk vil være krav om tinglyste rettigheter som den nye tomta krever. Eksempel på dette er rettigheter om vei/ledning over annen manns grunn eller tilknytting til privat vei/ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.

Kvalitetskrav til tomt
Dokumentasjon av kvalitetskrav til tomt er svært viktig. Vi anbefaler deg å være nøye med denne delen av dokumentasjonen. Bestemmelsene referert under er politisk vedtatt av kommunestyret, i medhold av plan- og bygningsloven. Hensikten med disse bestemmelsene er at kommunen ikke skal fortettes med byggverk på en uheldig måte til ulempe for de som skal bo her. Nøkkelord er bokvalitet ved åpen bebyggelse og gode utearealer og bevaring av bygdas grønne preg.

Uregulert område
I uregulerte områder er det kommuneplanen som hovedsakelig stiller krav til delbar tomt. Kommuneplanen har avsatt områder for spredt boligbygging.

 • Enkelthus - På Skjernøya er nye bolighus vist med plassering direkte på kartet.
 • Område - Områder hvor spredt boligbygging for øvrig kan tillates er vist på plankartet.

Lokaliseringskriterier

 • Nye boliger skal lokaliseres i forhold til vegkontorets rammeplan for avkjørsler. Ved bygging nær riks- og fylkesveier må eksisterende avkjørsler brukes.
 • Nye boliger skal ikke plasseres på topper og ikke slik at bebyggelsen gir silhuettvirkning.
 • Nye bolighus skal ikke plasseres på dyrka mark, på driftsvei, velteplass, lagerplass og andre anlegg som er nødvendige for driften av bruket. Avstanden til dyrka mark skal være minst 30 meter. Avstanden til eksisterende gårdshus/tun skal være minst 50 meter.
 • Nye bolighus skal ha avstand av minst
  * 50 meter til vann og vassdrag
  * 50 meter til friluftsområde, skjærgårdspark, turveier/turstier og naturområder
  * 50 meter til viktige fiskeplasser, viltbiotoper/vilttrekk og områder av verdi for truet eller sårbart biologisk mangfold.
 • I nedslagsfeltet for Lonavassdraget skal nye hus plasseres minst 100 meter fra vann/vassdrag inntil det er
 • vedtatt særskilt plan for vassdraget.
 • Nye hus skal plasseres minst 15 meter fra fornminner og andre viktige kulturminner.
 • Nye tiltak skal ha en avstand på minst 100 meter fra sjøen.
 • Avstandsbestemmelser: Husk at bygninger skal ligge minimum 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra
 • midte vei (50 meter fra Riksvei). For frittliggende smågarasjer kan mindre avstander godtas.

Regulert område
Her må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling. Opplysninger om dette får du ved henvendelse til Tjenestetorvet. Forenklede planopplysninger vil også gå frem av vedlegg til situasjonskartet.

Noen reguleringsplaner viser tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære dispensasjon og/eller mindre vesentlig endring av planen. Delingssøknaden må da inneholde egen dispensasjonssøknad. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon skal det etter loven foreligge 'særlige grunner', dvs. grunner som knytter seg opp i mot de hensyn som planen var ment å ivareta, jfr. plan- og bygningslovens § 7. Det er søker som skal påberope seg disse særlige grunner. Et vanlig krav kommunen stiller for å gi slik dispensasjon er at tomten tilfredsstiller de kvalitetskrav som er gitt for deling og bygging i uregulert område, se over. Sannsynligheten for godkjenning reduseres hvis søknaden krever dispensasjon(er). Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell dispensasjon, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.

Bygninger skal ligge innenfor byggelinjer angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggelinjer gjelder avstandsbestemmelsene som for uregulert område.

Annet
Deling for byggeformål i andre områder enn de som er vist som byggeområder i kommuneplanen (for eksempel Landbruk-Natur-Frilufts-områder (LNF) eller lignende) er ifølge bestemmelsene til kommune-planen ikke tillatt. Ved deling og bygging på områder med fjernvirkning (åsprofiler og landskapssilhuetter) kreves særskilt estetisk analyse. Det gjelder egne retningslinjer for søknadspliktige tiltak, slik som deling, i strandsonen.

Ledninger og vei
Adkomstvei skal normalt være 5 meter bred (3 meter kjørebane og 1 meter til grøft/snølagringsareal på hver side), med maksimal stigningsforhold 1:8.

Er du i tvil om eksisterende ledningers beliggenhet, forhold angående vann/avløp eller status på tilliggende vei og avkjøringsproblematikk, er det fornuftig å kontakte Teknisk forvaltning for nærmere opplysninger.

Nyttige adresser og telefonnummer
Mandal kommune, Teknisk forvaltning, Ytre Sandgate 25, Postboks 3 4501 MANDAL, Tlf 38 27 30 00

 

Aktuelle tekstutdrag fra plan- og bygningsloven

 • § 63 Deling av eiendom
  Eiendom må ikke deles eller enheter for bortfeste i mer enn 10 år opprettes på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form.
 • § 93 Tiltak som krever søknad og tillatelse
  Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:
  .....h) deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte.
 • § 94 Søknad om tillatelse. Nabovarsel
  ..... De som er nevnt i § 3-1 tredje ledd bokstavene a til h i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) kan søke om tillatelse om deling av eiendom. Søkeren må angi hvordan delingen ønskes utført. Dette kan skje ved påvisning i marka, ved angivelse av størrelsen av de arealer som ønskes fradelt, ved forholdstall mellom de enkelte deler eller på annen måte som godtas av kommunen.
 • Søkeren plikter dessuten å legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart når kommunen krever det. Forslaget skal vise hvordan delingen på hensiktsmessig måte kan gå inn i en fremtidig utnytting av området, herunder også hvordan de krav som nevnt i §69 nr.1 kan oppfylles.
 • § 69 Den ubebygde del av tomta, fellesareal
  1. Ved bebyggelse skal en så stor del av tomta holdes ubebygd at bebyggelsen får tilfredsstillende lysforhold og brannsikring. Det skal også i nødvendig utstrekning sikres areal for tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, og for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov....
   

Krav til utforming av avkjørsel/garasje/parkeringsplasser/snuplass på egen grunn

 • Frisiktområdet er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanen / asfaltkant. I frisiktområdet må intet punkt på terreng, voll, mur eller utvokst beplantning bli liggende høyere enn 0,5 meter over veinivå.
 • Avkjørsel skal legges mest mulig vinkelrett mot veien.
 • Eventuell port bør plasseres minst 5,5 meter fra kjørebanekant, og slå innover.
 • Gjerde mot vei eller nabo skal, hvor ikke annen maksimumhøyde er fastsatt i reguleringsbestemmelser, ikke ha større høyde enn 1,20 meter. Gjerde mot vei kan være søknadspliktig.
 • Lengdeprofil av privat avkjørsel fra offentlig vei
 • For avkjørselens stigningsforhold gjelder følgende: På det to første meter, regnet fra veikant, skal avkjørselen ha et jevnt fall på 5 cm, og den skal ha maks. stigning (fall) på 1:8, dvs 12,5cm pr. meter.

Tags: bolig og eiendom deling