Helsetjenester i hjemmet

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelsen av tjenesten

SKJEMATjenesten kan omfatte følgende:

 • Personlig stell: daglig stell, dusj med hårvask
 • Ernæringstiltak: Alle som tildeles helsetjenester i hjemmet tilbys en vurdering av ernæringsstatus jfr. nasjonale faglige retningslinjer på området, samt evt. nødvendige tiltak for å bedre ernæringsstatus
 • Tilbereding av 4 måltider pr. dag inkludert oppvarming av ferdig produsert middag
  • De som har fått innvilget hjelp til oppvarming av middag må ha mikrobølgeovn
 • Medisinske prosedyrer som sårbehandling, injeksjoner, oksygenbehandling, intravenøs behandling og dialyse
 • Medikamenthåndtering etter skriftlig avtale med bruker
  • Multidose kjøpes fra Apotek ved behov for hjelp til medisindosering
  • DOT: Observert inntak av medisiner ved tuberkulosebehandling
  • LAR: Legemiddelassistert rehabilitering
 • Målrettede oppfølgingssamtaler med veiledning av psykisk helsearbeider der det anses å være et potensial for å avhjelpe psykisk sykdom, skade eller lidelse, og slik styrke mestring og egenomsorg, funksjonsevne, samhandling og tilpasning i lokalsamfunnet.
  Oppfølging kan også gis for å forhindre innleggelse i sykehus eller institusjon.
  Oppfølging kan gis individuelt, i familie/nettverk eller i gruppe. 

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter:

 • Helsetjenester den enkelte kan sørge for å få utført selv, eksempelvis hos fastlege og apotek
 • Behovet for sosialt samvær
 • Vaksinasjoner og blodprøver
 • Opprulling og føning av hår
 • Transport og følge til lege/undersøkelser, fotpleier, frisør og liknende
 • Å forebygge at vanlige livskriser utvikler seg til psykiske lidelser 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende.
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter.
 • Det ytes ikke helsetjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd.

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av helsetjenester for å ivareta grunnleggende behov til for eksempel:
  • Personlig hygiene
  • Ernæring og væskebalanse
  • Eliminasjon av avfallsstoffer
  • Nødvendig aktivitet, søvn og hvile
  • Respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering
  • Terminalpleie
  • Oppfølging av forordnet medisinsk behandling herunder adm. av legemidler og medisinsk/teknisk utstyr, sårbehandling og smertebehandling
  • Oppfølging ved psykisk sykdom, skade, lidelse
  • Oppfølging ved rusmiddelavhengighet 

Kostnader:

Tjenesten er gratis. I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011.

Formål:

 • Hensikten med tjenesten er å gi den som fyller vilkårene forsvarlige helsetjenester i hjemmet
 • Helsetjenesten skal forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og derved gjøre tjenestemottaker mest mulig selvhjulpen
 • Helsetjenesten skal utsette eller forhindre sykehjems- og sykehusinnleggelser

Lovgrunnlag:

 •  Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:
  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav a., helsetjenester i hjemmet
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Fra Prop. 91L:

Helsetjenester i hjemmet omfatter helsetjenester til hjemmeboende.

 • Ulike helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten
 • Ulike helsetjenester som ikke gis på institusjon

Fra forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 2, §8 andre ledd: "Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendige tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov."

Tags: hjemmehjelp, sommer helse og omsorg hjemmetjenester