Korttidsplass i institusjon

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

SKJEMAKorttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan gis når ambulerende helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig 

Målgruppe:

Brukere som har behov for:

 • Observasjon, utredning, behandling og oppfølging
 • Å få kartlagt funksjonsnivå og ressurser
 • Opptrening i dagliglivets funksjoner
 • Omsorg ved livets slutt 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for oppholdet
 • Mottaker gir tilbakemelding til avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende 

Tildelingskriterier:

 •  Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan gis når ambulerende helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig

Kostnader:

Pasienten betaler selv utgifter til medisiner og engangsutstyr under oppholdet. 
I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 4

Formål:

Helsefremmende og forebyggende tjenester for å kunne bo hjemme lengst mulig 

Lovgrunnlag:

 •  Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd: 

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.5, Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.6 bokstav c., plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Tags: helsetjeneste, helse og omsorg