Personlig assistanse - opplæring

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

SKJEMA


Personlig assistanse opplæring kan omfatte:

 • Personrettet praktisk bistand; egenomsorg og personlig stell
 • Tilrettelegging av måltid
 • Dagliglivets praktiske gjøremål
 • Planlegging av egen hverdag
 • Planlegging av sosiale aktiviteter.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker må være hjemme når tjenesten ytes
 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid. Melding om dette må gis senest dagen før, hvis ikke kan det bli krevd betaling for tjenesten
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for tjenesten
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler, som nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, rengjøringsmidler, kluter og lignende
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter
 • Det ytes ikke tjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd. 

Tildelingskriterier

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av praktisk bistand til dagliglivets gjøremål
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig. 

Kostnader:

Tjenesten er gratis.

Formål:

 • Hensikten med tjenesten er å sikre at den som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre.
 • Personlig assistanse skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Ved å kartlegge hjelpebehov og egeninnsats skal bistanden gis for å gjøre den enkelte i stand til å klare dagliglivets praktiske og personlige gjøremål, hjemme og i tilknytning til husholdningen. 

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav b, personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Fra Prop. 91L:

Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Tags: helse og omsorg