Midlertidig brukstillatelse

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokalinformasjon

Når et tiltak er ferdig skal ansvarlig søker anmode kommunen om brukstillatelse eller ferdigattest. Hva det anmodes om er avhengig av om tiltaket er avsluttet eller om det fortsatt gjenstår arbeider av mindre vesentlig betydning. Anmodningen skal skje skriftlig.

Følgende vedlegg kan være aktuelle:

  • Redegjørelse og tegninger, hvis endringer i forhold til tillatelsen

Dette gjelder kun for mindre endringer. For vesentlige endringer som går ut over rammene i tillatelsen, skal det søkes om endring av tillatelse.

Gjennomføringsplan
Ved søknad om ferdigattest skal gjennomføringsplanen vise at tiltaket er fullført og at kontrollen er fullført. Sluttført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for ferdigattest. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse skal gjennomføringsplanen vise gjenstående arbeid og kontroll, og tidsplan for ferdigstillelse.

Stikningsdata
Mandal kommune krever ansvarsrett for plassering av søknadspliktige bygninger etter PBL 20-1 bokstav a. Data for innmålt grunnmur eller ferdig oppført hus, innsendes på SOSI-format til Teknisk forvaltning ved e-postadresse: senest ved anmodning om ferdigattest.

Avfallsplan og sluttrapport
Dersom tiltaket betinget avfallsplan etter TEK10 § 9.6 skal avfallsprodusent senest ved anmodning om ferdigattest levere sluttrapport til kommunen. Dette etter TEK10 § 9.9. Rapporten skal beskrive hvordan byggavfall som har oppstått i forbindelse med tiltaket har blitt disponert.

Bekreftelse fra andre offentlige myndigheter
Hvis tiltaket skal godkjennes av andre offentlige myndigheter før ferdigattest kan gis, skal kopi av de respektive myndigheters godkjennelse vedlegges anmodningen om ferdigattest.

Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold
Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift TEK10 § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjon til byggverkets eier mot kvittering.