Nabovarsel - gjenpart av nabovarsel

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

nabovarselDet er to typer skjemaer som som brukes i forbindelse med nabovarsling; "Nabovarsel" og "Gjenpart av nabovarsel".

 

 

 

 

SKJEMAENE:

 • "Nabovarsel" er skjemaet som skal leveres/sendes naboer og gjenboere sammen med tegninger, situasjonskart m.m. Det skal i nabovarselet opplyses hvilke vedlegg som følger varselet.
 • "Gjenpart av nabovarsel" er gjenparten/kvitteringen som kommunen skal ha sammen med søknaden. Den viser hvilke naboer/gjenboere som er varslet, og hva slags vedlegg som er gitt disse.

HVEM SKAL VARSLES:

 • Naboer - det vil si de som har felles grense med den aktuelle eiendommen
 • Gjenboere - det vil si de som har eiendom vis a vis den aktuelle eiendommen (f.eks. på den andre siden av veg/gate/plass osv)
 • Andre: Kommunen kan kreve at også andre skal varsles der spesielle forhold tilsier dette (f.eks. velforeninger i området blir varslet i forbindelse med en dispensasjon).

Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygd eller ikke.

For naboliste - henvend deg til Tjenestetorvet på tlf. 38 27 30 00 eller epost:

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE:
I tillegg til nabovarselskjemaet må varselet inneholde tegninger og situasjonskart. Også andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboers interesser skal vedlegges.

HVORDAN VARSLER DU:
Det er to måter å varsle naboer/gjenboer på:

 • Ved personlig påtegning:
  Fyll ut forsiden og baksiden på skjemaet "gjenpart av nabovarsel". Nabo/gjenboer kvitterer så direkte på skjemaet; at varsel er mottatt og ev. samtykke. Naboen skal ha kopi av nabovarselet med vedlegg
 • Ved rekommandert sending:
  Fyll ut skjemaet "gjenpart av nabovarsel" på samme måte som beskrevet over. I tillegg må også "nabovarsel" fylles ut og sendes til hver av naboene, sammen med vedlegg.
  Ta med alle skjemaene til posten og send nabovarselet rekommandert. Postverket vil så kvittere skjemaet "gjenpart av nabovarsel". 

Husk å krysse av i felt for dispensasjon dersom det søkes om det. De to fremgangsmåtene kan godt kombineres.

VARSLING VED SØKNAD:
Ved søknad om alle søknadspliktige tiltak skal ansvarlig søker varsle naboer og gjenboere. Det skal fremgå av varselet at merknad fra naboer eller gjenboere må sendes tiltakshaver innen to uker etter at nabovarselet er sendt. 
Gjenpart av nabovarsel skal etter at nabofristen er gått ut sendes kommunen sammen med fullstendig søknad og eventuelle kommentarer til de merknader som naboene måtte ha.

FRIST:
Hvis ikke nabo/gjenboer samtykker ved direkte avkryssing, har de en frist på 14 dager etter at varselet er sendt, for å sende inn merknader. Eventuelle merknader sendes til ansvarlig søker.