Oppmåling

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal informasjon

Det er forskjellige typer oppmålingsarbeid; ikke søknadspliktig, hvor man må rekvirere oppmålingsforretning og søknadspliktige.


Ikke søknadspliktig, hvor man må rekvirere oppmålingsforretning

Som hovedregel skal rekvisisjon av oppmålingsforretning underskrives av hjemmelshaver; den som står som eier i grunnboken. Det må legges ved ett situasjonskart som viser hva som ønskes oppmålt.

 • Grensejustering:
  Det kan være hensiktsmessig å justere eksisterende grense mellom naboeiendommer når denne ikke er i samsvar med eiernes behov. De berørte grunneierne må være enige og underskrive en avtale ( grensejusteringsprotokoll ). Denne protokollen erstatter skjøte og tredjemann får informasjon om disposisjonen ved at kommunen fører opplysningen i matrikkelen (eiendomsregisteret).
  Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) setter klare grenser for hvor store arealer som kan grensejusteres. Generelt kan arealet som ønskes justert ikke overstige 5 % av avgiver- eller mottakereiendommen.
 • Uteareal til eierseksjon:
  Hvis det er ønskelig å etablere eksklusiv bruksrett til uteareal i et eierseksjonssameie må dette klarlegges gjennom en oppmålingsforretning etter matrikkelloven.
 • Klarlegging av eksisterende grenser:
  Oppmålingsforretning over eksisterende grenser, hele eiendommen eller enkelte grenselinjer.
  Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele eller deler av eiendommen. Det utarbeides matrikkelbrev med bl.a. målsatt kart. Når hele eiendommen er oppmålt blir nøyaktig areal på eiendommen oppgitt.
 • Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet
 • Registrering av uregistrert jordsameie
 • Opprettelse av ny eiendom/ matrikkelenhet:
  Grensene for den nye matrikkelenheten bli merket og innmålt. Matrikkelenheten blir opprettet i matrikkelen og kommunen sørger for tinglysing av den nye matrikkelenheten. Det utarbeides ett matrikkelbrev over den nye matrikkelenheten.
  Matrikkelenheten må skjøtes over til ny(e) eier(e). Vi minner om at egenerklæring om konsesjonsfrihet må vedlegges ved overskjøting av eiendom.
 • Opprettelse av festegrunn:
  For areal som skal festes bort (leies bort) i mer enn 10 år, må det opprettes en festetomt. Prosedyren er den samme som ved opprettelse av ny matrikkelenhet.
  Arealet får et festenummer under eiendommens bruksnummer. Det må tinglyses en festekontrakt mellom hjemmelshaver og fester.
 • Arealoverføring:
  Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføying av eiendommene.
  Arealoverføringen skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring. Det må betales dokumentavgift av kjøpesummen på tilleggsarealet.
 • Anleggseiendom:
  Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom. Anleggseiendom vil mest typisk være bygning eller anlegg bygd på lokk over annen eiendom eller tunnel eller fjellanlegg ( at volum ) i undergrunnen.
 • Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:
  Tilsvarer delingslovens "midlertidig forretning", men matrikkelloven setter strengere kriterier for når saken kan gjennomføres på denne måten. Matrikkellovens § 6 sier at ny matrikkelenhet kan opprettes uten fullført oppmålingsforretning " når det ligg føre særlege grunnar". Med "særlege grunnar" menes ihht. forskriftens § 25 bla tilfeller der det er formålstjenlig at grensene først blir endelig merket etter at området er opparbeidet med veier eller annen infrastruktur.

Behandling

Grunneiere som berøres vil bli varslet til forretningen og gitt anledning til å møte. Landmåleren vil kunne svare på spørsmål om tidligere ( koordinatfestet) oppmålinger i området, og påvise resultatet av disse i terrenget. 
Ved enighet om grensen blir denne merket og oppmålt (koordinatfestet). Det blir satt opp en protokoll fra forretningen. Ved eiendomsdeling blir det opprettet en ny eiendom som får eget gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.).
Det blir utstedt ett matrikkelbrev, som erstatter tidligere målebrev. Matrikkelbrevet vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert på den rekvirerte eiendommen.

Tags: bolig og eiendom deling