Kommunal utleie bolig

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

Kommunen skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet får kommunal hjelp til å skaffe bolig.

SKJEMA


Tildelingskriterier:

 • Søkeren må være vanskeligstilt på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom, rusmiddelbruk, økonomiske eller sosiale forhold.
 • Søker må ha folkeregistret adresse i Mandal de siste 6 mnd.
 • Som hovedregel må det foreligge skriftlig søknad underskrevet av søker selv, eller underskrevet av en som vedkommende bemyndiger.
 • Søker må selv ønske tjenesten.
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Det må foreligge oppsigelse av nåværende leieforhold.
 • Søker må ved dokumentasjon vise at det er forsøkt å skaffe annen egnet bolig.

Kostnader:

Leiekontrakt inngås med Mandal Bydrift, leieprisen vil komme frem av leiekontrakten.

Mandal bydrift:

 • Gir ett tilbud om bolig i vedtaksperioden. Hvis søker takker nei til tilbudet må det søkes på nytt.
 • Vurderer leietid og vilkår i leiekontrakt i hvert enkelt tilfelle, men gir vanligvis kontrakt for inntil 3 år
 • Lager en plan i samarbeid med leietaker med mål om at vedkommende skaffer seg bolig på det private marked i løpet av eller etter endt leieperiode
 • Informerer om krav til ny søknad med dokumentasjon som ved første gangs søknad hvis behovet for hjelp fortsatt er tilstede etter endt leietid.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker fortsetter å lete etter egnet bolig i vedtaksperioden
 • Mottaker informerer Mandal Bydrift dersom egnet bolig er anskaffet på egenhånd i vedtaksperioden.
 • Mottaker kontakter Mandal Bydrift ved spørsmål og iverksetting av vedtak.
 • Mottaker har oppgjort eller inngått nedbetalingsavtale av evt. restanse fra tidligere leieforhold med kommunen før tilbud om bolig/ eller leieavtale inngås.  

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Planens målsetting er å tilby vanskeligstilte på boligmarkedet en stabil og god bolig. Med vanskeligstilte mener planen personer som ikke har mulighet til å skaffe eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egenhånd.
Det er utarbeidet retningslinjer for utleie av kommunale boliger. Retningslinjene legger vekt på at andre boligløsninger skal vurderes før det gis tilbud om kommunal bolig. Det er lagt vekt på å sikre at leietakere med tidsbestemte leiekontrakter får nødvendig bistand til å finne annen bolig når leietiden er over.
I Norge er det å skaffe seg bolig først og fremst et personlig ansvar. De fleste bor i dag godt og trygt, men det gjelder ikke alle. Mange av søkerne til kommunale utleieboliger har vansker med å opptre som aktører på det private marked. Økt bistand fra kommunen til å beherske dette kan føre til bedre innpass på boligmarkedet.
Det er naturlig at det er den enhet som har kontakt med søkeren som har ansvar for bistanden fordi enheten vil ha best oversikt over vedkommende sine forutsetninger. Søkere på kommunal bolig kan av vedtaksorganet bli henvist til enheten for slik bistand før søknad om kommunal bolig behandles.

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

Det stilles krav til at personen det gjelder på egenhånd eller med bistand fra kommunen har forsøkt å skaffe egnet bolig på det private marked før søknad om kommunal bolig blir behandlet.

Dersom en person ønsker bistand fra kommunen til å finne bolig på det private marked kan vedkommende henvende seg til kommunen.

Eldre og funksjonshemmede som eier eller leier bolig må først undersøke om nåværende bolig kan tilpasses, eller om nåværende bolig kan selges og ny tilpasset bolig kan kjøpes.
Trenger personen bistand til denne vurderingen kan vedkommende henvende seg til kommunen. Søker må dokumentere at han har forsøkt å skaffe bolig på det private markedet eller vurdert om nåværende bolig kan tilpasses. Krav om slik dokumentasjon gjelder ikke når det er åpenbart at det ikke finnes egnet bolig på det private markedet.

<lenke til dokument inn her>

Lovgrunnlag:

Kommunal utleie bolig er en ikke lovpålagt tjeneste, men kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlige tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Fra Prop. 91L:

Kommunen ved NAV vil i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til sosialt og økonomisk vanskeligstilte, og har et lovpålagt ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til disse.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil i hovedsak ha oversikt over behovet for tilpassede boliger til personer som trenger det på grunn av helse- og omsorgsbehov

Tags: helse og omsorg bolig og eiendom