Omsorgslønn

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

SKJEMA


Omsorgslønn skal kompensere for privat utførelse av langvarig og særlig tyngende omsorgsoppgaver som ellers helse- og omsorgstjenestene måtte ha utført.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Omsorgsyteren gir beskjed dersom tjenesten av ulike årsaker ikke lenger er aktuell
 • Omsorgsyter gir tilbakemelding dersom behovet for tjenesten endres. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Det må foreligge skriftlig søknad underskrevet av omsorgsyter, og omsorgsmottager må være enig i eller akseptere at tjenesten settes i verk
 • Søker utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid til barn, voksne eller eldre som ellers helse- og omsorgstjenesten måtte ha utført
 • Omsorgen som ytes må være nødvendige helse og omsorgtjenester
 • Omsorgsarbeidet må være av en slik karakter at det utløser rett til helse og omsorgstjenester, og i vurderingen om oppgavene er særlig tyngende legges det bl.a. vekt på:
  • Om oppgavene er fysisk eller psykisk mer belastende enn vanlig
  • Om søkeren arbeider mange timer pr. måned
  • Om de medfører nattarbeid eller brudd i nattesøvn
  • Om arbeidet har vart eller forventes å vare over lang tid
  • Om arbeidet medfører sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • Om søkeren har omsorgsplikt
 • Ingen har rettskrav på omsorgslønn
 • Omsorgslønn blir alltid sett i sammenheng med andre helse og omsorgstjenester, andre tjenestetilbud og hjelpestønad fra NAV
 • Det er alltid en forutsetning at det er søkt NAV om hjelpestønad
 • Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi full lønn for hver time med omsorgsarbeid
 • Omsorgen fra søker må være til det beste for den som mottar hjelp
  • Dersom kommunen etter kartlegging vurderer at andre helse og omsorgstjenester er bedre for den hjelpetrengende, kan andre tjenester som eksempelvis helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, avlastning eller støttekontakt innvilges

Kostnader:

 Omsorgsyter inngår en oppdragsavtale med Mandal kommune og mottar lønn tilsvarende minstelønn for ufaglærte uten ansiennitet

Formål:

Kompensere for privat utførelse av langvarig og særlig tyngende omsorgsoppgaver som ellers helse- og omsorgstjenestene måtte ha utført.

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6, omsorgslønn
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Fra Prop. 91L:

Bestemmelsen pålegger kommunen å ha en ordning med omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Gjeldende regler legger opp til stor grad av skjønn ved innvilgelse og utmåling av stønaden, og det kan legge en viss vekt på kommunens økonomi.
Den enkelte pårørende har ikke en ubetinget rett til omsorgslønn. Kommunen og personen som har omsorgsbehovet må vurdere at å motta pårørendes omsorg er den beste løsningen, og at omsorgen er nødvendig.

Tags: helse og omsorg