Avlastning

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

SKJEMA


Kommunen skal ha avlastningstilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.

Tjenesten avlastning kan organiseres på ulike måter:

 • I eller utenfor hjemmet
 • I eller utenfor institusjon
 • For barn i alderen fram til fullført videregående skole er hovedregelen:
  • Solhøgda avlastningsbolig benyttes
  • Avlastning hver fjerde helg 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
 • Ved avlastning i private hjem har omsorgsyter opplæringsansvar overfor avlaster, samt ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Søker utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid til barn, voksne eller eldre som helse- og omsorgstjenesten ellers måtte ha utført
 • Omsorgen som ytes må være nødvendige helse og omsorgtjenester
 • Det må foreligge skriftlig søknad underskrevet av omsorgsyter*, og omsorgsmottager** må være enig i eller akseptere at tjenesten settes i verk

* Omsorgsyter: Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, som oftest overfor et familiemedlem.
**Omsorgsmottaker: Personen som har omsorgsbehovet

Kostnader:

Tjenesten er gratis.

Formål:

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, og gi omsorgsyter nødvendig fritid, ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Ordningen kan bidra til å gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og pleietrengende voksne og eldre. 

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav d, avlastningstiltak
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Fra Prop. 91L:

Kommunen skal ha avlastningstilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.

Tags: helse og omsorg helsehjelp hjemmetjenester