Individuell plan (IP) - koordinator

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

 • Formålet med tjenesten IP er å sikre at den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som bør ses i sammenheng, får et helhetlig tjenestetilbud.
 • IP skal styrke samhandling mellom tjenesteyter og pasient/bruker og evt. pårørende, samt mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsområde eller på tvers av forvaltningsnivåer.

SKJEMA


Målgruppe:

Brukere som har to eller flere langvarige helse- og omsorgstjenester som bør ses i sammenheng for å oppnå et helhetlig tjenestetilbud. 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed dersom tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar aktivt i å lage egen plan. 

Tildelingskriterier:

 •  Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Søker må ha to eller flere helse- og/eller sosialtjenester, som er langvarige og som bør ses i sammenheng
 • Planen er personlig og avsluttes når behovet for langvarige og koordinerte tjenester opphører eller når mottaker ønsker det.

Kostnader:

 Tjenesten er gratis.

Formål: 

 • Formålet med tjenesten IP er å sikre at den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som bør ses i sammenheng, får et helhetlig tjenestetilbud.
 • IP skal styrke samhandling mellom tjenesteyter og pasient/bruker og evt. pårørende, samt mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsområde eller på tvers av forvaltningsnivåer.

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, Individuell plan, IP

  Kommunen skal utarbeide en IP for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planene for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

  Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesten eller psykisk helsevern, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet IP, og at planarbeidet koordineres.

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2, koordinator

  For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Dette gjelder uavhengig om pasient eller bruker ønsker IP.

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

  Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet IP i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering av psykisk helsevern. 

Fra Prop. 91L:

 • Langvarige betyr at behovet for tjenester skal strekke seg over et visst tidsrom
 • I praksis må grad av samordningsbehov og kompleksitet i tjenestebehovet ses i sammenheng med tidsbegrepet
 • Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, dvs. tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene må eller bør ses i sammenheng
 • Koordinatorrollen innebærer å være kontaktperson og ha hovedansvar for å følge innspill fra pasient/bruker og pårørende. Koordinator har en viktig rolle i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, og skal bidra til at pasient/bruker får et "sømløst" tilbud
 • IP gir ikke mottaker en større rett til tjenester enn det som følger av annet lovverk.

Tags: helsetjeneste, helse og omsorg