Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utvikling av Mandal fram til 2027. I hver ny bystyreperiode vurderer bystyret i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Kommuneplanen skal etter loven inneholde samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. I denne planen er både samfunnsdel og arealdel revidert med utgangspunkt i den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009. Økonomiplanen utgjør handlingsdelen. Denne revideres hvert år.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Avdelingsleder Jonny Grundeland: tlf. 38 27 34 07 | epost: 
Rådgiver Hallfrid Jostedt: tlf. 38 27 30 15 | epost: 


Revisjon av kommuneplanens arealdel

i kategorien Kommuneplan Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kommunevåpen

Planstrategi for perioden 2016 – 2019, vedtatt av Mandal bystyre 15. september 2016, sier bl.a. at det skal foretas en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel i valgperioden. Planprogram for revisjonen ble vedtatt av bystyret 20. april 2017.

Framdriftsplanen antyder at et planforslag kommer på høring sommeren 2018 og vedtas av bystyret i desember 2018.


Les mer om:
Planstrategi

Kommuneplan 2015-2027

i kategorien Kommuneplan Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kommuneplanen for 2015-2027 ble vedtatt av Bystyret 10. september 2015.

Prioriteringer 2015-2027

Fakta og utfordringer danner grunnlaget for kommuneplanen. I denne planperioden skal følgende fokusområder prioriteres:

Folkehelse, levekår og likestilling

 • Fokusområde 1: Helsefremmende livsstil
 • Fokusområde 2: Tilknytning til arbeidslivet
 • Fokusområde 3: Mangfold, inkludering og integrering

Oppvekst

 • Fokusområde 4: Økt læringsutbytte
 • Fokusområde 5: Trivsel og nulltoleranse for mobbing
 • Fokusområde 6: Tverrfaglighet og samarbeid

Helse- og omsorg

 • Fokusområde 7: Forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Fokusområde 8: Rask hjelp til dem som trenger det

Byutvikling

 • Fokusområde 9: Et levende og inkluderende sentrum
 • Fokusområde 10: Boområder med høy kvalitet
 • Fokusområde 11: Møteplasser og aktivitetsområder for alle
 • Fokusområde 12: Skape og opprettholde arbeidsplasser og arealer for næringsformål
 • Fokusområde 13: God infrastruktur

Barn og unges stemme har en sentral plass i kommuneplanen. Over tre hundre barn og unge har vært involvert i planprosessen, og i denne planen er deres stemme markert med et hjerte. De unges innspill til kommuneplanens samfunnsdel er for øvrig samlet i heftet Bystyremelding fra de unge. Innspillene til arealdelen er markert i temakart for friluftsliv og følger som vedlegg til arealdelen.