Formålet med å utarbeide planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver som skal startes eller videreføres for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter kravet om rullering av kommuneplan som lå i tidligere plan- og bygningslov.

Planstrategien er et hjelpemiddel for det nye bystyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden.

Planstrategien for 2016-2019 ble vedtatt av Bystyret 15. september 2016

Planstrategi er et nytt begrep i plan- og bygningsloven, jf. § 10-1: "Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11."


 

Tags: regulering